0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Standardní výpočet

Únosnost základové půdy tvořené skalními a poloskalními horninami je dána vztahem podle Xiao-Li Yanga a Jian-Hua Yina1:

přičemž:

kde:

s

-

nelineární parametr závisející na vlastnostech horniny (dle Hoeka a Browna)

GSI

-

Geologický index pevnosti

D

-

koeficient D zohledňující porušení horninového masivu

Nq, Nγ

-

součinitele únosnosti závislé na úhlu vnitřního tření zeminy

Ns

-

součinitel pevnosti horniny závislý na GSI a pevnostním parametru mi

φ

-

úhel vnitřního tření horniny

σc

-

pevnost horniny v prostém tlaku > 0,5 MPa

q0

-

ekvivalentní rovnoměrné zatížení zohledňující vliv hloubky založení základu

γ2

-

objemová tíha zeminy nad základovou sparou

b

-

šířka základu

1 Xiao-Li Yang, Jian-Hua Yin: Upper bound solution for ultimate bearing capacity with a modified Hoek-Brown failure criterion, International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 42 (2005),str. 550-560.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.