0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Mononobe - Okabe teorie

Součinitel Kae pro aktivní tlak se počítá dle vztahu:

Součinitel Kpe pro pasivní tlak se počítá dle vztahu:

kde:

γ

-

objemová tíha zeminy

H

-

výška konstrukce

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

δ

-

úhel tření mezi zeminou a konstrukcí

α

-

sklon rubu líce od svislé

β

-

odklon povrchu terénu od vodorovné

kv

-

seismický koeficient svislého zrychlení

kh

-

seismický koeficient vodorovného zrychlení

ψ

-

seismický úhel setrvačnosti

Hodnota odklonu seismických sil ψ musí být pro aktivní zemní tlak vždy menší nebo rovna rozdílu úhlu vnitřního tření a sklonu povrchu terénu (tj. φ - β). Je-li hodnota ψ větší, program upraví sklon terénu na β = φ - ψ. V případě pasivního zemního tlaku musí být hodnota odklonu seismických sil ψ vždy menší nebo rovna součtu úhlu vnitřního tření a sklonu povrchu terénu (tj. φ + β). Hodnoty spočteného a upraveného úhlu ψ lze zobrazit ve výstupu - v tomto případě je u řádku zobrazeno UPRAVENO. Je na uživateli, aby při této eventualitě zhodnotil reálnost spočtených výsledků.

Ukázka výpisu programu

Literatura:

Mononobe N, Matsuo H 1929, On the determination of earth pressure during earthquakes. In Proc. Of the World Engineering Conf., Vol. 9, str. 176.

Okabe S> 1926 General theory of earth pressure. Journal of the japanese Societz of civl Enginners, tokz, Japan 12 (1).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.