0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

NF P94-261 (PMT)

Toto řešení pro výpočet sednutí plošného základu na základě presiometrických zkoušek (PMT) vychází z francouzské normy NF P94-261 a je dáno vztahem:

kde:

s

-

sednutí základu

Ec, Ed

-

ekvivalentní presiometrické moduly

α

-

reologický součinitel

q

-

napětí v základové spáře

λc, λd

-

součinitele tvaru

B

-

šířka základu

B0

-

referenční šířka (0,6 m)

Orientační hodnoty reologického koeficientu α pro zeminy:

Jíly

Hlíny

Písky

Štěrky

Překonsolidované

1

2/3

1/2

1/3

Normálně konsolidované

2/3

1/2

1/3

1/4

Nekonsolidované

1/2

1/2

1/3

1/4

Orientační hodnoty reologického koeficientu α pro horniny:

Horniny

Typ

α

Téměř neporušené

2/3

Standardně porušené

1/2

velmi porušené

1/3

Metamorfované

2/3

Součinitele tvaru λc, λd vychází z následující tabulky, pro mezilehlé hodnoty L/B jsou interpolovány:

L/B

kruh

čtverec

2

3

5

20

λd

1

1,12

1,53

1,78

2,14

2,65

λc

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

Ekvivalentní presiometrické moduly Ec a Ed se určí na základě presiometrických modulů naměřených ve vrstvách o mocnosti B/2 pod základovou sparou:

Modul Ec se rovná průměrnému presimoetrickému modulu naměřenému do hloubky B/2 od základové spáry:

Určení modulu Ed záleží na celkové délce provedné presiometrické zkoušky (dPMT).

Literatura:

ČSN EN 1997-2 příloha E

NF P94-261

Menard, L. (1975): "The Menard Pressuremeter: Interpretation and Application of the Pressuremeter Test Results to Foundations Design", Sols-Soils, No. 26, Paris, France.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.