Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Posouzení podle EN 1994-1-1

Norma EN 1994-1-1 se při posudku betonového průřezu vyztuženého ocelovým profilem odvolává na normy EC2 a EC3. Dílčí únosnosti ocelových částí průřezu se tedy počítají podle EN 1993-1-1 a dílčí únosnosti betonových částí podle EN 1992-1-1, resp. EN 1992-2.

Posouzení smyku

Únosnost průřezu ve smyku je dána součtem:

kde:

Vpl,a,Rd

-

návrhová únosnost ocelového průřezu ve smyku

VRd,c

-

smyková únosnost betonové části průřezu

Vpl,a,Rd je dána podle EN 1993-1-1, kap. 6.2.6 vztahem:

kde:

AV

-

smyková plocha ocelového průřezu

fyd

-

návrhová pevnost oceli

VRd,c je dána podle EN 1992-1-1, kap. 6.2 vztahy:

kde:

fck

-

charakteristická hodnota pevnosti betonu v tlaku

k1

-

součinitel s doporučenou hodnotou 0,15

σcp

-

napětí betonu v tlaku

bw

-

šířka průřezu

d

-

výška průřezu

Smyková únosnost se posuzuje podle vztahu:

Hodnota využití je dána výrazem:

Pokud je hodnota využití na smyk vyšší než 50%, počítá se v dalších posudcích na tlak a ohyb s redukovanou hodnotou návrhové pevnosti oceli (1-ρ)fyd na těch částech ocelového průřezu, které přenášejí smyk. Součinitel redukce je dán vztahem

Posouzení tlaku

Únosnost průřezu v tlaku se počítá podle EN 1994-1-1, kap. 6.7.3.2. Únosnost se počítá s vlivem redukce návrhové pevnosti oceli kvůli namáhání smykem. U betonové části průřezu vně ocelového profilu se počítá s redukovanou pevností betonu a v části, kde beton vyplňuje uzavřený průřez, se počítá s plnou hodnotou pevnosti betonu. Únosnsot průřezu v tlaku je počítána následovně:

kde:

Aa

-

plocha ocelového průřezu

ρ

-

součinitel redukce pevnosti oceli vlivem smyku

AV

-

smyková plocha ocelového průřezu

fyd

-

návrhová hodnota pevnosti oceli

A1,c

-

plocha betonu vně ocelového průřezu

A2,c

-

plocha betonu uvnitř ocelového průřezu

fcd

-

návrhová hodnota pevnosti betonu v tlaku

Tlaková únosnost se posuzuje podle vztahu:

Hodnota využití je dána výrazem:

Posouzení ohybu

Únosnost průřezu v ohybu se určuje z interakčního diagramu v souladu s EN 1994-1-1, kap. 6.7.3.2, čl. (5). Mezními hodnotami interakčního diagramu jsou únosnost v tlaku Npl,Rd a únosnost v čistém ohybu Mpl,Rd. Vychází se z předpokladu, že beton nepůsobí v tahu a předpokládá se průběh napětí podle teorie plasticity. Schéma působení napětí pro stanovení momentu Mpl,Rd je znázorněno na obrázku. Na betonové části vně ocelového průřezu se počítá s redukovanou hodnotou pevnosti 0,85*fcd, u betonu uvnitř ocelového průřezu se počítá s plnou pevností fcd. Na částech ocelového průřezu, které přenášejí smyk, se uvažuje redukovaná pevnost oceli (1-ρ)*fyd a na ostatních částech plná pevnost fyd. S pomocí výchozích hodnot Npl,Rd a Mpl,Rd se vypočítá interakční diagram a z něj se pro působící normálovou sílu N stanoví odpovídající hodnota momentové únosnosti Mpl,N,Rd.

Schéma pro stanovení momentové únosnosti Mpl,Rd

Únosnost v ohybu se posuzuje podle vztahu:

Součinitel αM má hodnotu 0,9 pro ocel s mezí kluzu fy < 400 MPa a hodnotu 0,8 pro ocel s mezí kluzu fy ≥ 400 MPa.

Hodnota využití je dána výrazem:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.