0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Redistribuce tlaku

Program umožňuje zvolit nejběžnější tvary redistribuovaného tlaku.

Volba tvaru redistribuovaného tlaku

Zvyklosti se velice liší podle jednotlivých zemí. V programu jsou zapracovány jednak klasická schemata redistribuce, dále pak obrazce podle norem EAB, AASHTO.

Program je navržen tak, aby byl zcela univerzální a uživatel mohl redistribuovat tlak podle jeho zvyklostí.

Pro obrazce , program automaticky dopočítává polohu maximálního tlaku podle umístění zadaných kotev resp. rozpěr. Tato varianta je pro zadání nejjednodušší a je doporučena i autory programu.

Pro obrazce , , , se zadávají součinitele redistribuce (x1x6), které určují výsledný tvar redistribuovaného tlaku.

Program také umožňuje určit, zda redistribuovaný tlak působí do nulového bodu (klasický postup), nebo ke dnu jámy (EAB).

Postup výpočtu tlaku na konstrukci je následující:

  • vypočte se nulový bod (bod ve kterém je velikost pasivního tlaku na líci konstrukce shodná s velikostí zemního tlaku za konstrukcí - neboli celkový součet tlaků v daném bodě je nulový)
  • vypočte se základní tlak za konstrukcí (aktivní, v klidu, zvýšený aktivní) do hloubky nulového bodu. U výpočtu aktivního tlaku je možné uvažovat minimální dimenzační tlak.
  • dopočte se obrazec zvoleného tvaru o stejné ploše, jako je plocha základního tlaku (redistibuovaný tlak). Redistrubuje se vždy pouze základní zemní tlak, který je spočten na základě geologického profilu. Zemní tlak od účinků podzemní vody popř. přitížení se neredistribuuje.
  • k spočtenému redistribuovanému tlaku se přičte tlak od přitížení resp. od zemětřesení (celkový tlak)

Všechny tlaky jsou vykresleny na obrazovce:

Grafické znázornění průběhů tlaků

Zobrazení průběhu jednotlivých tlaků se zapíná v rámu "Nastavení kreslení". Nastavení barev a typů čar lze nastavit v dialogovém okně "Správce stylů zobrazení".

Literatura:

EAB - 2012 Ernst & Sohn A Wiley Company, 5.Auflage, Empfehlungen des Arbeitskreises "Baugruben".

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, Seventh Edition, 2014.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.