0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Okrajové podmínky pro výpočet zemětřesení

V rámu "Zemětřesení" lze nastavit pro výpočet zemětřesení pevnou nebo absorpční okrajovou podmínku. Tato volba bude uvažována pro spodní hranici modelu.

Pevná okrajová podmínka:

Odráží odchozí vlny zpět do oblasti modelu. Tím odpovídá situaci, kdy je relativně poddajná vrstva zeminy uložená na relativně tuhém skalním podloží. Poloha dolní hranice modelu musí v tomto případě odpovídat poloze rozhraní mezi skalním podložím a vrstvou zeminy.

Absorpční okrajová podmínka:

Propouští vlnění odražené od terénu či jiných částí modelu a šířící se směrem dolů skrz spodní hranici modelu. Tato podmínka je vhodná v situaci, kdy zemina/hornina u spodního okraje modelu pokračuje i pod oblastí modelu bez větších změn mechanických vlastností. Je doporučeno, aby vrstva s tímto podepřením byla modelovaná lineárně pružným materiálovým modelem.

Volba okrajové podmínky pro spodní hranici modelu

Podrobnější informace lze nalézt v teoretickém manuálu na našich webových stránkách.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.