0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Modifikovaný elastický model

Je zřejmé, že zvláště u zemin platí lineární závislost pouze pro určitý malý obor přitížení a při odlehčování dokonce vidíme, že pružné přetvoření je u zemin poměrně malé k celkové hodnotě přetvoření. Modifikovaný lineární model umožňuje tuto skutečnost do jisté míry respektovat  tím, že zavádí různé moduly pro přitížení a odtížení, jak je patrné z obrázku.

Pokles tuhosti materiálu na zatěžovací dráze v důsledku plastického přetváření je zohledněn zavedením modulu pružnosti E, který si lze představit jako modul sečnový vázaný na určitou hladinu napětí.

Při odtížení předpokládáme pružné chování materiálu.  Pro zprůhlednění modelu je modul pružnosti pro tuto větev nahrazen modulem odtížení/přitížení Eur, což je  modul, podle kterého se zemina přetváří při odtížení a opětovném zatížení až na úroveň napětí dosaženého před odtížením.

S přihlédnutím k obrázku jsou tyto moduly dány vztahy:

kde:

E

-

Modul pružnosti (sečnový) [MPa]

Εur

-

Modul odtížení/přitížení [MPa]

(a) Pracovní diagram zeminy, (b) Vztah mezi napětím a přetvořením

Při přitížení se tedy zemina přetváří podle modulu pružnosti E, při odtížení podle modulu odtížení/přitížení Eur. Velmi orientační hodnota modulu odtížení/přitíženíEur je cca (2-5)*modul pružnosti E. V každém případě by tyto vstupní veličiny měl uživatel získat ze zatěžovacích zkoušek.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.