Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Voda působí jen v tahové trhlině

Voda působí jen v tahové trhlině

Smyková plocha je plně suchá (neumožňuje průsak vody), HPV prochází tahovou trhlinou či je v úrovni terénu, maximální hodnota vztlaku se nachází v průsečíku tahové trhliny se smykovou plochou.

Působení vody pouze v tahové trhlině

Hodnota vztlaku u průsečíku smykové pochy a tahové trhliny je dána vztahem:

kde:

γw

-

objemová tíha vody

ht

-

výška HPV nad průsečíkem smykové plochy a tahové trhliny

Výsledná tlaková síla V od vody působící kolmo na tahovou trhlinu je dána vztahem:

kde:

γw

-

objemová tíha vody

ht

-

výška HPV nad průsečíkem smykové plochy a tahové trhliny

φ

-

odklon tahové trhliny od svislice

Hodnota tlaku od působení vody na smykovou plochu je nulová.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.