0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Smykový odpor na plášti

Smykový odpor na plášti je ve výpočtu reprezentován tuhostí pružin podpírajících jednotlivé úseky piloty. Tuhost těchto pružin je spočtena pomocí parametrů pružného Winkler-Pasternakova podloží C1 a C2. Hodnoty C1 a C2 jsou stanoveny z parametru Edef. Hloubka deformační zóny, na níž hodnoty C1 a C2 závisejí, je proměnná a mění se s deformací (sedáním) piloty. Proměna deformační zóny je ve výpočtu stanovena tak, že pro nulovou deformaci má hodnotu 1x průměr piloty a pro deformaci v okamžiku překročení únosnosti na plášti má hodnotu kx průměr piloty, kde k je zadaná hodnota, resp. 2,5.

Rozhodujícím parametrem pro stanovení velikosti C1 a C2 je modul přetvárnosti. Při jeho stanovení musíme být obezřetní při akceptování hodnot přetvárných charakteristik dle norem, neboť v případě delších pilot se jedná o hlubinný základ a u paty piloty mají zeminy určitě větší tuhosti, než jsou uváděny například v normě pro plošné základy. Toto platí zejména u soudržných zemin. Ideální situace nastane, jestliže máme v jednotlivých hloubkách k dispozici moduly získané přímo z měření.

Pro spočtené charakteristiky pružného podloží byly odvozeny vztahy pro tuhost pružin modelujících smykový odpor na plášti. Vztahy závisejí na tvaru průřezu a pro průřezy použité v programu vypadají následovně:

Kruh:

kde:

r

-

poloměr průřezu piloty

C1, C2

-

parametry podloží

K1 (αr), K2 (αr)

-

hodnoty modifikovaných Besselových funkcí

Parametr α má hodnotu:

Obdélník:

kde a, b jsou délky stran obdélníka a C1,C2 jsou parametry podloží. kred je redukční součinitel, který snižuje tuhost s ohledem na protáhlý tvar obdélníka. Ten nabývá hodnot:

kde a je délka kratší strany obdélníku a H je hloubka deformační zóny.

Kříž, "íčko":

Pro tyto tvary průřezu se vychází z tuhosti pro obdélníkový průřez, od které se odečte hodnota tuhosti připadající na čtyři "odebrané" části průřezu.

kde význam hodnot a1, b1 je patrný z následujícího obrázku:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.