0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Metoda Salase

Výpočet kritické síly Ncr pro základní typy uložení v hlavě mikropiloty (určující průhyb) vychází z následujícího vztahu:

kde:

Ea*Ia

-

ohybová tuhost výztuže mikropiloty

l

-

volná délka mikropiloty

lef

-

délka fiktivního vetknutí

A

-

konstanta zohledňující typ uložení mikropiloty v hlavě

kde:

f

-

součinitel závislý na poměru modulu pružnosti zeminy v hlavě a kořeni mikropiloty

le

-

elastická délka mikropiloty daná vztahem:

kde:

Ea*Ia

-

ohybová tuhost výztuže mikropiloty

El

-

modul pružnosti zeminy v patě piloty

Literatura:

Jiménez Salas J.A. a kol:Geotecnica y Cimientos III, Capitulo 3, Rueda, Madrid (ve španělštině)

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.