Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Metoda NAVFAC DM7 (SPT)

Toto řešení pro výpočet sednutí plošného základu na základě standardních penetračních zkoušek (SPT) vychází z metody NAVFAC DM7 a je dáno vztahem:

kde:

s

-

sednutí základu

C

-

součinitel šířky základu

σ

-

napětí v základové spáře

Kv

-

modul reakce podloží

b

-

šířka základu

Cw

-

součinitel vlivu podzemní vody

Vzorec vychází z imperiálních jednotek [tsf, tcf, ft] - program vše automaticky přepočítává na jednotky používané v programu.

Součinitel šířky základu C je určen následovně:

b < 20 ft -> C = 4

b > 40 ft -> C = 2

Mezilehlé hodnoty součinitele C jsou interpolovány.

Součinitel vlivu podzemní vody Cw je určen následovně:

Hladina podzemní vody se nachází v rozmezí mezi terénem a hloubkou 1,5.bef pod základovou sparou:

Hladina podzemní vody se nachází pod hloubkou 1,5*bef pod základovou sparou:

kde:

hHPV

-

hloubka hladiny podzemní vody od terénu

d

-

hloubka základové spáry

Modul reakce podloží Kv je odečten z následujícího grafu na základě součinitele relativní ulehlosti zeminy ID:

Graf určení modulu rekace podloží Kv (Přebráno z Navfac, 1982)

Součinitel relativní ulehlosti ID je určen následovně:

pro σzp 1,5 [ksf]:

pro σzp > 1,5 [ksf]:

kde:

N

-

neupravený počet úderů v hloubce b/2 pod základovou sparou

σzp

-

efektivní napětí v hloubce b/2 pod základovou sparou

Vzorec vychází z imperiálních jednotek [ksf] - program vše automaticky přepočítává na jednotky používané v programu.

Literatura:

Navfac, 1982

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.