0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Metoda NAVFAC DM7 (SPT)

Toto řešení pro výpočet sednutí plošného základu na základě standardních penetračních zkoušek (SPT) vychází z metody NAVFAC DM7 a je dáno vztahem:

kde:

s

-

sednutí základu

C

-

součinitel šířky základu

σ

-

napětí v základové spáře

Kv

-

modul reakce podloží

b

-

šířka základu

Cw

-

součinitel vlivu podzemní vody

Vzorec vychází z imperiálních jednotek [tsf, tcf, ft] - program vše automaticky přepočítává na jednotky používané v programu.

Součinitel šířky základu C je určen následovně:

b < 20 ft -> C = 4

b > 40 ft -> C = 2

Mezilehlé hodnoty součinitele C jsou interpolovány.

Součinitel vlivu podzemní vody Cw je určen následovně:

Hladina podzemní vody se nachází v rozmezí mezi terénem a hloubkou 1,5.bef pod základovou sparou:

Hladina podzemní vody se nachází pod hloubkou 1,5*bef pod základovou sparou:

kde:

hHPV

-

hloubka hladiny podzemní vody od terénu

d

-

hloubka základové spáry

Modul reakce podloží Kv je odečten z následujícího grafu na základě součinitele relativní ulehlosti zeminy ID:

Graf určení modulu rekace podloží Kv (Přebráno z Navfac, 1982)

Součinitel relativní ulehlosti ID je určen následovně:

pro σzp 1,5 [ksf]:

pro σzp > 1,5 [ksf]:

kde:

N

-

neupravený počet úderů v hloubce b/2 pod základovou sparou

σzp

-

efektivní napětí v hloubce b/2 pod základovou sparou

Vzorec vychází z imperiálních jednotek [ksf] - program vše automaticky přepočítává na jednotky používané v programu.

Literatura:

Navfac, 1982

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.