0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Dimenzování cementozeminových konstrukcí

Cementozeminovou stěnulze posouditna ohyb a smyk.

Spočtené vnitřní síly jsou stanoveny jako v případě pažin a před výpočtem jsou přenásobeny výpočtovým součinitelem namáhání průřezu. Tento součinitel vyjadřuje míru nejistoty stanovení teoretických hodnot vnitřních sil a vnáší do výpočtu s teoreticky stanovenými hodnotami jistou bezpečnost. Hodnota tohoto součinitele je určena výhradně uživatelem.

Posouzení ohybu:

Ohybová únosnost se posuzuje podle vztahu:

kde:

σ

-

normálové napětí v průřezu

UCS

-

Pevnost v tlaku cementozeminy (viz níže)

Hodnota využití je pak dána výrazem:

Normálové napětí v průřezu je stanoveno následovně:

kde:

NEd

-

normálová síla

h

-

tloušťka stěny

Normálová síla je stanovena následovně:

kde:

MEd

-

působící moment

hred

-

vzepětí klenby, standardně dopočítané jako 2/3 výšky nosníku, popř. zadané přímo

Úhel α je stanoven následovně:

kde:

d

-

vzdálenost profilů

Posouzení smyku:

Smyková únosnost se posuzuje podle vztahu:

kde:

τEd

-

smykové napětí v průřezu

τ

-

smyková únosnost cementozeminy (viz níže)

Hodnota využití je dána výrazem:

Smykové napětí v průřezu je stanoveno následovně:

kde:

VEd

-

působící posouvající síla

Základním materiálovým vstupem cementozeminové směsi je její tlaková pevnost UCS. Ostatní parametry lze na základě této pevnosti dopočítat, popř. mohou být zadány přímo.

Smyková pevnost τ je dopočtena následovně, mezilehlé hodnoty jsou interpolovány:

pro:

UCS = 0,0 MPa

τ = 0,5 . UCS

UCS = 1,0 MPa

τ = 0,4 . UCS

UCS = 1,5 MPa

τ = 0,35 . UCS

UCS = 3,5 MPa

τ = 0,3 . UCS

UCS ≥ 4,0 MPa

τ = 0,2 . UCS

Modul pružnosti E je dopočten následovně, mezilehlé hodnoty jsou interpolovány:

pro:

UCS = 0,0 MPa

E = 50 . UCS

UCS = 2,0 MPa

E = 300 . UCS

UCS = 5,0 MPa

E = 1000 . UCS

Smykový modul pružnosti G je dopočten následovně:

Literatura:

Nicolas Denies, Noel Huybrechts: Deep mixing method for the construction of earth and water retaining walls, Rilem Technical Letters (2017) 2:1-9.

A.Porbaha: State of the art in deep mixing technology. Part IV: design considerations, Ground Improvement (2000) 3, 111-125.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.