0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vnitřní stabilita

Síla v geovýztuze

Stanovení sil v jednotlivých geovýztuhách se provádí rozdělením spočteného zemního tlaku na jednotlivé etáže. Každá výztuha přenáší část aktivního tlaku, který působí na příslušnou etáž, tj. přenesená síla ve výztuze Fx = ΣTa,hor.

Stanovení sil v jednotlivých výztuhách

Tvar smykové plochy záleží na zvolené normě výpočtu.

Výpočet vnitřní stability se liší podle typu výztuh:

  • poddajné výztuhy - Standard (rovná smyková plocha), AASHTO (Extensible), FHWA NHI-10-024
  • nepoddajné výztuhy - AASHTO (Inextensible), JTGD30 - 2004 Highway China Code, TB 10025 Railway China Code, BS 8006 - Coherent Gravity Method

Zemní tlak je počítán jako aktivní pro poddajné výztuhy, resp. jako kombinace tlaků pro nepoddajné výztuhy.

Únosnost výztuhy na přetržení

Dlouhodobá návrhová pevnost výztuhy na přetržení Rt se vypočte ze zadaných vlastností geovýztuhy:

kde:

Rt

-

dlouhodobá návrhová pevnost výztuhy

Tult

-

krátkodobá charakteristická pevnost výztuhy

RFCR

-

redukční součinitel dlouhodobého přetváření výztuhy (určen podle požadované životnosti výztuhy)

RFD

-

redukční součinitel trvanlivosti výztuhy (určen podle pH zeminy)

RFID

-

redukční součinitel porušení výztuhy při ukládání do zeminy (určen podle velikosti zrn zeminy)

FSUNC

-

celkový součinitel nejistoty modelu

Poznámka: Při výpočtu únosnosti na přetržení v programu Redi-Rock Wall se součinitel FSUNC neuvažuje.

Únosnost výztuhy na vytržení

Únosnost na vytržení ze zemního masivu se vypočte ze zadaných vlastností geovýztuhy a normálové síly působící kolmo na její plochu:

kde:

Tp

-

únosnost výztuhy na vytržení

L

-

délka výztuhy (od líce zdi ke konci)

Ci

-

součinitel interakce zeminy a geovýztuhy

σz

-

vertikální geostatické napětí

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

Poznámka: V programu Redi-Rock Wall se ve výpočtu únosnosti na vytržení zohledňuje součinitel korekce na vytržení α.

Posouzení únosnosti výztuhy na přetržení a vytržení může být provedeno podle stupně bezpečnosti nebo podle teorie mezních stavů.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.