Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Minimální dimenzační tlak

Při stanovení velikosti a rozdělení zemních tlaků je obtížná kvantifikace podílu jednotlivých vlivů, což vede k nejednoznačnosti při určování zatěžovacího obrazce zemního tlaku. Pro dimenzování konstrukce by se mělo použít nejnepříznivější rozdělení ve prospěch bezpečnosti konstrukce. Například u rozepřených konstrukcí v soudržných zeminách při využití reálných hodnot parametrů smykové pevnosti po celé výšce konstrukce vycházejí v horní části tahová napětí - viz obrázek. Tato tahová napětí však ve skutečnosti nemohou být přenesena na pažící konstrukci (důsledek oddělení od zeminy vlivem technologie výstavby, izolačních a drenážních vrstev). Jako opatření ve prospěch bezpečnosti konstrukce v podpovrchové oblasti soudržné zeminy, kde při výpočtu aktivního tlaku vycházejí tahová napětí je v programu GEO5 Tlaky možnost počítat s volbou "Minimální dimenzační tlak".

Při stanovení minimálního dimenzačního tlaku se pro vrstvy soudržných zemin použije jako minimální součinitel aktivního zemního tlaku náhradní součinitel Ka = 0,2, a tak je zaručeno, že hodnota vypočteného aktivního tlaku neklesne pod 20% tlaku svislého (Ka0,2) - viz obrázek. Použití minimálního dimenzačního tlaku předpokládá například možnost zvýšení bočního tlaku v důsledku vyplnění spáry za pažící konstrukcí srážkovou vodou. Pokud není zvolena volba minimálního dimenzačního tlaku, počítá program s prostým vyloučením tahu (K≥ 0).

Minimální dimenzační tlak

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.