0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Optimalizace kruhová

Optimalizace spočívá v nalezení kruhové smykové plochy s nejmenší hodnotou stupně stability SF. Kruhová smyková plocha je dána 3body: dvěma body na povrchu terénu a jedním uvnitř zemního tělesa. Každý z bodů na povrchu má jeden stupeň volnosti a bod uvnitř tělesa má stupně volnosti dva. Smyková plocha je dána čtyřmi nezávislými parametry. Pro vyhledání čtveřice hodnot parametrů, která dává nejnepříznivější výsledky, byla na základě studia vlivu variací parametrů vybrána matice změny parametrů, která vede k rychlému a spolehlivému optimalizačnímu postupu. Za kritickou se považuje ta smyková plocha, pro níž je vypočten nejnižší stupeň stability. Parametry jednotlivých smykových ploch a výsledky z průběhu optimalizace je možné zobrazit v dokumentu.

Tento postup zpravidla vede k nalezení kritické smykové plochy, aniž by byl výrazněji ovlivněn existencí lokálních minim. Doporučujeme jeho užití v kombinaci s optimalizačním postupem u obecné smykové plochy tak, že je nejdříve vyšetřena kritická smyková plocha (plochy) na kruhové válcové ploše. Dále jsou v případě polygonální smykové plochy užity získané výsledky jako výchozí pro optimalizaci.  

Postup optimalizace je možno omezit určitými restrikcemi. To je vhodné zejména tehdy, pokud chceme, aby nalezená smyková plocha procházela určitou oblastí, nebo naopak aby se určité oblasti vyhnula. Omezení optimalizace lze u kruhové smykové plochy provést dvěma způsoby.

  1. Omezení optimalizace se zadává jako množina úseček v tělese svahu. Smyková plocha se pak při optimalizaci těmto úsečkám vyhýbá.
  2. Omezení optimalizace spočívá v zamezení posunu počátečního nebo koncového bodu zadané smykové plochy.
  3. Omezení optimalizace spočívá ve vyloučení smykových ploch, které mají menší tíhu zeminy nad smykovou plochou, než je minimální zadaná.

Pro metody ITF je možno zvolit jiný druh optimalizace, kdy kritériem je hodnota stabilizační síly v patě smykové plochy Fn. V tom případě optimalizace probíhá tak, že se hledá smyková plocha, pro niž vychází největší hodnota stabilizační síly bez ohledu na hodnotu stupně stability. Tento způsob optimalizace lze použít jen tehdy, pokud aktuální smyková plocha nevyhovuje. Pro vyhovující smykovou plochu je hodnota stabilizační síly Fn rovna nule a optimalizace hledá jen podle stupně stability FS.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.