Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Pažení posudek

Program posuzuje zadanou konstrukci metodou závislých tlaků nebo pomocí pružinové metody podle JGJ 120-2012. Zatížení konstrukce zemním tlakem odpovídá deformaci konstrukce, což umožňuje modelovat reálné chování konstrukce a vede k hospodárným návrhům. Výpočet konstrukce respektuje postup výstavby a jednotlivé stavy postupného budování stěny (fáze budování) včetně postupného vývoje deformací a dopnutí kotev. Program umožňuje modelovat záporové pažení.

Použití metody závislých tlaků vyžaduje určení modulu reakce podloží a to buď lineárního, nebo nelineárního.

Program také umožňuje posouzení vnitřní stability kotevního systému.

Vlastní výpočet konstrukce je proveden deformační variantou metody konečných prvků. Deformace, vnitřní síly a modul reakce podloží jsou počítány v jednotlivých uzlech, na které program konstrukci rozdělí.

Postup vytváření dělení konstrukce na konečné prvky je tento:

  • vytvoří se základní schéma, kde uzly KP jsou ve všech významných bodech konstrukce (počátek a konec stěny, body umístění kotev a podpor, bod odebrání zeminy, body změny průřezových charakteristik).
  • podle zadaného dělení konstrukce se dopočtou souřadnice dalších uzlů tak, aby jednotlivé úseky konstrukce měly řádově stejnou délku.

Každému dílu se přiřadí hodnota modulu reakce podloží - ve výpočtu pak funguje jako Winklerova konstanta pružného podloží. Podpory se do programu zadávají na již deformovanou konstrukci - každá podpora je pak uvažována jako vynucený posun konstrukce.

Předpjaté kotvy jsou v zatěžovacím stavu, ve kterém byly zadány resp. dopnuty, uvažovány jako zatížení (varianta I. na obrázku); v ostatních zatěžovacích stavech jsou uvažovány jako zatížení a pružina tuhosti k (varianta II. na obrázku):

Modelování předpjaté kotvy

Nepředpjaté kotvy jsou uvažovány pouze tuhostí, velikost síly v kotvě se dopočítává podle deformace konstrukce:

Modelování nepředpjaté kotvy

Změna síly v kotvě vlivem deformace stěny se vypočte podle vztahu:

kde:

v

-

vodorovná vzdálenost mezi kotvami

Δ w

-

změna deformace konstrukce v místě kotvy

E

-

modul pružnosti kotvy

A

-

průřezová plocha kotvy

l

-

délka kotvy

k

-

tuhost kotvy

α

-

sklon kotvy

Literatura:

Hurych, P.: Metoda závislých tlaků. Sborník konference "Automatizácia projektovania", Vysoké Tatry, 1978.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.