0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Pažení posudek

Program posuzuje zadanou konstrukci metodou závislých tlaků nebo pomocí pružinové metody podle JGJ 120-2012. Zatížení konstrukce zemním tlakem odpovídá deformaci konstrukce, což umožňuje modelovat reálné chování konstrukce a vede k hospodárným návrhům. Výpočet konstrukce respektuje postup výstavby a jednotlivé stavy postupného budování stěny (fáze budování) včetně postupného vývoje deformací a dopnutí kotev. Program umožňuje modelovat záporové pažení.

Použití metody závislých tlaků vyžaduje určení modulu reakce podloží a to buď lineárního, nebo nelineárního.

Program také umožňuje posouzení vnitřní stability kotevního systému.

Vlastní výpočet konstrukce je proveden deformační variantou metody konečných prvků. Deformace, vnitřní síly a modul reakce podloží jsou počítány v jednotlivých uzlech, na které program konstrukci rozdělí.

Postup vytváření dělení konstrukce na konečné prvky je tento:

  • vytvoří se základní schéma, kde uzly KP jsou ve všech významných bodech konstrukce (počátek a konec stěny, body umístění kotev a podpor, bod odebrání zeminy, body změny průřezových charakteristik).
  • podle zadaného dělení konstrukce se dopočtou souřadnice dalších uzlů tak, aby jednotlivé úseky konstrukce měly řádově stejnou délku.

Každému dílu se přiřadí hodnota modulu reakce podloží - ve výpočtu pak funguje jako Winklerova konstanta pružného podloží. Podpory se do programu zadávají na již deformovanou konstrukci - každá podpora je pak uvažována jako vynucený posun konstrukce.

Předpjaté kotvy jsou v zatěžovacím stavu, ve kterém byly zadány resp. dopnuty, uvažovány jako zatížení (varianta I. na obrázku); v ostatních zatěžovacích stavech jsou uvažovány jako zatížení a pružina tuhosti k (varianta II. na obrázku):

Modelování předpjaté kotvy

Nepředpjaté kotvy jsou uvažovány pouze tuhostí, velikost síly v kotvě se dopočítává podle deformace konstrukce:

Modelování nepředpjaté kotvy

Změna síly v kotvě vlivem deformace stěny se vypočte podle vztahu:

kde:

v

-

vodorovná vzdálenost mezi kotvami

Δ w

-

změna deformace konstrukce v místě kotvy

E

-

modul pružnosti kotvy

A

-

průřezová plocha kotvy

l

-

délka kotvy

k

-

tuhost kotvy

α

-

sklon kotvy

Literatura:

Hurych, P.: Metoda závislých tlaků. Sborník konference "Automatizácia projektovania", Vysoké Tatry, 1978.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.