0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Metoda Meyerhof (SPT)

Toto řešení vychází z teorie Meyerhofa, který určuje únosnost základové půdy vztahem:

Při určování únosnosti zeminy tímto způsobem je doporučeno použít stupeň bezpečnosti FS = 3.

kde:

Rd

-

únosnost zeminy v základové spáře

N

-

průměrný počet úderů v rozmezí od základové spáry do hloubky 1,5*bef pod základovou spáru

bef

-

efektivní šířka základu

Cw1,Cw2

-

součinitelé vlivu podzemní vody

d

-

hloubka základové spáry

Ri

-

součinitel vlivu šikmosti zatížení

Vzorec vychází z imperiálních jednotek [tsf, ft] - program vše automaticky přepočítává na jednotky používané v programu.

Pokud se v daném úseku nachází plně nasycené jemnozrnné písky či nasycené prachovité písky, pak je nutné provést před výpočtem N pro každou naměřenou hodnotu počtu úderů Ni > 15 následující korelaci:

Program umožňuje provést tuto korelaci automaticky v rámu "Výpočet".

Součinitele vlivu podzemní vody Cw1 a Cw2 jsou určeny následovně:

hHPV = 0 (voda v úrovni terénu) -> Cw1 = Cw2 = 0,5

hHPV = d (voda v úrovni základové spáry) -> Cw1 = 0,5; Cw2 = 1

hHPV > d + 1,5*bef -> Cw1 = Cw2 = 1

kde:

hHPV

-

hloubka hladiny podzemní vody od terénu

Mezilehlé hodnoty Cw1 a Cw2 jsou interpolovány.

Součinitel vlivu šikmosti zatížení Ri je interpolován na základě následující tabulky:

H/V

Ri

d/bef = 0

d/bef = 1

d/bef = 5

0,10

0,75

0,8

0,85

0,15

0,65

0,75

0,80

0,20

0,55

0,65

0,70

0,25

0,50

0,55

0,65

0,30

0,40

0,50

0,55

0,35

0,35

0,45

0,50

0,40

0,30

0,35

0,45

0,45

0,25

0,30

0,40

0,50

0,20

0,25

0,30

0,55

0,15

0,20

0,25

0,60

0,10

0,15

0,20

Kde:

H

-

vodorovná složka výslednice zatížení

V

-

svislá složka výslednice zatížení

Pro poměr H/V > 0,6 není vhodné metodu používat.

Vliv naklonění terénu a základové spáry je uvažován stejným způsobem jako u metody Schmertmann.

Literatura:

Bridge Engineering Handbook (Wai-Fah Chen, Lian Duan, 1999)

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.