0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Posouzení patky na protlačení

Program umožňuje posoudit patku na protlačení sloupu, popřípadě navrhnout smykovou výztuž. Kritický průřez namáhaný na smyk Ucr je vzdálen od kraje sloupu o polovinu tloušťky patky. Je namáhán zadanými momenty Mx, My a silou Fl, která se vypočte podle vzorce:

kde:

A

-

plocha patky

Q

-

zadaná svislá síla ve sloupu

At

-

plocha znázorněná šrafováním na následujícím obrázku

Dimenzování smykové výztuže - plocha At

Program vypočte maximální smykovou sílu Fl v kritickém průřezu (přidá se vliv nevyváženého momentu podle přílohy F), dále pak posouvající sílu přenášenou betonem bez smykové výztuže Fc (čl. 6.5.1) a maximální dovolenou sílu Fmax (čl. 6.5.3). Zatížení i únosnosti jsou vztaženy na jednotku délky kritického průřezu.

βh = 0.9 pro h ≥ 2000mm

βh = 1 pro h ≤ 800mm, mezilehlé hodnoty jsou interpolovány

kde βs je poměr delší a kratší strany patky

kde αs:

40

-

pro vnitřní sloup

30

-

pro okrajový sloup

20

-

pro rohový sloup

Pro Fl < Fc průřez vyhovuje bez smykové výztuže.

Pro Fl > Fc a F< Fmax je nutné navrhnout smykovou výztuž. Smyková síla na mezi únosnosti se vypočte podle vztahů (čl. 6.5.3):

kde:

um

-

délka kritického průřezu

α

-

sklon ohybů

Asbu

-

plocha ohybů na jednotku délky kritického průřezu

Pro F > Fmax nelze smykovou výztuž navrhnout a je nutné zvětšit výšku průřezu.

Pro úzké patky a pro základové pasy je provedena navíc kontrola smykové únosnosti betonu podle článku 8.2.9 normy GB50007-2011.

kde:

b0 je průměrná šířka základové patky.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.