0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Posouzení gabionu - mezní stavy

Pro výpočty posouzení se počítá s redukovanými parametry materiálu gabionu v závislosti na zadání součinitelů v záložce "Výpočet zdí".

a) Posouzení na překlopení:

kde:

Movr

-

klopící moment

Mres

-

vzdorující moment

b) Posouzení na posunutí:

kde:

N

-

normálová síla

φd

-

výpočtový úhel vnitřního tření zeminy

cd

-

výpočtová soudržnost zeminy

d

-

šířka bloku

e

-

excentricita

γs

-

součinitel redukce únosnosti na posunutí

H

-

posouvající tečná síla

Fres

-

vzdorující síla (od geovýztuh a přesahů sítí)

µ

-

součinitel redukce

c) Posouzení únosnosti na boční tlak:

kde:

T

-

průměrná hodnota tlaku na čelo spodního bloku

S

-

síla na 1 bm spoje

Su

-

únosnost spoje (zadává se v dialogovém okně "Materiál")

b

-

šířka = 1 bm (běžný metr konstrukce)

h

-

výška bloku

Dtotal

-

celková délka sítí přenášející tlak T

d) Posouzení únosnosti spáry mezi bloky:

kde:

Nd

-

tahová síla na 1bm horní spáry spodního bloku

Nu

-

pevnost sítě (zadává se v dialogovém okně "Materiál"),

Qtr

-

smyková síla přenášená třením a soudržností mezi bloky

γf

-

součinitel redukce tření mezi bloky - zadává se v záložce "Výpočet zdí"

h

-

výška bloku

Dtotal

-

celková délka sítí přenášející tlak T

Dupp

-

délka horní tažené sítě mezi bloky

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.