0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Výpočet účinku zemětřesení

Výpočet únosnosti plošného základu při účinku zemětřesení je stanoven následovně:

kde:

pLE

-

seismická únosnost základové půdy

c

-

soudržnost okolní zeminy

γ

objemová tíha zeminy

d

hloubka základové spáry

B

šířka základu

NCE, NqE, NγE

-

seismické součinitele únosnosti

kde:

KAE, KPE

-

seismické koeficienty zemního tlaku

ρAE

-

kritický úhel porušení

φ

úhel vnitřního tření

kde:

kh

-

vodorovný seismický součinitel

kv

-

svislý seismický součinitel

Poznámka: V případě, že vychází úhel α záporný, tj. φ < θ, pak je seismická únosnost základové půdy pLE = 0.

Literatura:

Richards Jr., R.; et al. SEISMIC BEARING CAPACITY AND SETTLEMENTS OF FOUNDATION. J.Geotech. Engrg. 1993, 4 (119)

Das, B. M. Principles of Soil Dynamics, 3rd ed.; California State University: Sacramento, 2016.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.