Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Posouzení kruhového železobetonového průřezu

Program posuzuje železobetonovou pilotu metodou mezního přetvoření. Maximální poměrné přetvoření betonu v tlaku je 0,002 - 0,0035. Pevnost betonu η*fcd je snížena o deset procent kvůli tvaru průřezu (Článek 3.1.7).

Dále program kontroluje stupně vyztužení podle vztahu:

  • Pilota (čl. 9.8.5)

Ac0,5m2

ρmin = 0,005

0,5m2 < Ac1m2

ρmin = 0,0025m2/Ac

Ac 1m2

ρmin = 0,0025

kde:

Ac

-

průřezová plocha piloty

  • Sloup - kontrola pro převládající tlak (čl. 9.5.2)

  • Nosník - kontrola pro převládající ohyb (čl. 9.2.1.1)

kde:

d

-

průměr piloty

As

-

plocha výztuže

V programu jsou zabudovány standardní hodnoty součinitelů ρmin, ρmax - tyto hodnoty lze také v programu měnit v závislosti na použité Národní příloze.

Interakční diagram N-M

Využití průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se určí jako podíl délek úseček |0L| / |0R|. Kde L je zatížení a R je únosnost při zachování excentricity.

Posouzení smyku

Nejprve program spočte smykovou únosnost betonu VRd,c. Vzorce jsou z čl. 6.2.2(1), ve kterém je za šířku průřezu (bw) dosazeno 0,88*d a za efektivní výšku (d) dosazeno 0.8*d.

kde:

Pokud je překročena únosnost betonu, je zkontrolována maximální dovolená posouvající sílu VRd,max a únosnost průřezu se smykovou výztuží VRd,s (čl. 6.2.3(3)).

V programu jsou zabudovány standardní hodnoty součinitelů ν, νmin, cot θmin, cot θmax - tyto hodnoty lze také v programu měnit v závislosti na použité Národní příloze.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.