0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Posouzení kruhového železobetonového průřezu

Program posuzuje železobetonovou pilotu metodou mezního přetvoření. Maximální poměrné přetvoření betonu v tlaku je 0,002 - 0,0035. Pevnost betonu η*fcd je snížena o deset procent kvůli tvaru průřezu (Článek 3.1.7).

Dále program kontroluje stupně vyztužení podle vztahu:

  • Pilota (čl. 9.8.5)

Ac0,5m2

ρmin = 0,005

0,5m2 < Ac1m2

ρmin = 0,0025m2/Ac

Ac 1m2

ρmin = 0,0025

kde:

Ac

-

průřezová plocha piloty

  • Sloup - kontrola pro převládající tlak (čl. 9.5.2)

  • Nosník - kontrola pro převládající ohyb (čl. 9.2.1.1)

kde:

Dp

-

průměr piloty

As

-

plocha výztuže

V programu jsou zabudovány standardní hodnoty součinitelů ρmin, ρmax - tyto hodnoty lze také v programu měnit v závislosti na použité Národní příloze.

Interakční diagram N-M

Využití průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se určí jako podíl délek úseček |0L| / |0R|. Kde L je zatížení a R je únosnost při zachování excentricity.

Posouzení smyku

Nejprve program spočte smykovou únosnost betonu VRd,c. Vzorce jsou z čl. 6.2.2(1), ve kterém je za šířku průřezu (b) a za efektivní výšku (d) dosazeno podle volby smyk kruhových pilot.

kde:

Pokud je překročena únosnost betonu, je zkontrolována maximální dovolená posouvající sílu VRd,max a únosnost průřezu se smykovou výztuží VRd,s (čl. 6.2.3(3)).

Pokud je překročena únosnost betonu, je zkontrolována maximální dovolená posouvající sílu VRd,max (čl. 6.2.3(3)).

V programu jsou zabudovány standardní hodnoty součinitelů ν, νmin, cot θmin, cot θmax - tyto hodnoty lze také v programu měnit v závislosti na použité Národní příloze.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.