Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

GEO5

Pažení posudek

Program poskytuje komplexní analýzu kotvených a rozepřených pažicích konstrukcí metodou závislých tlaků.

Umožňuje výpočet reálného chování konstrukce v průběhu budování, výpočet deformací a vnitřních sil na konstrukci, posouzení vnitřní stability kotevního systému, dimenzování průřezů z oceli resp. železobetonu a posouzení kotev.

Pro rychlý návrh konstrukcí je určen program GEO5 Pažení návrh, který počítá nutnou délku konstrukce v zemině, vnitřní síly na konstrukci a únosnost železobetonových, ocelových nebo dřevěných průřezů.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Vlastnosti programu

 • výpočet metodou závislých tlaků resp. zatížení konstrukce zemním tlakem je redistribuováno v závislosti na skutečné deformaci
 • možnost dimenzování široké škály předdefinovaných průřezů:
  • pilotové stěny (nesouvislé, tangenciální, převrtávané)
  • záporové pažení (Berlínská stěna) - ocelové průřezy (I, HEB)
  • štětové stěny
   • ocelové průřezy (Skyline, Arcelor Mittal, Vítkovice Steel, Agastyl, ThyssenKrupp, Gerdau, Bethlehem Steel, Mer Lion Metals)
   • vinylové průřezy (ESP Everlast Synthetic Products)
  • železobetonové obdélníkové stěny (Milánská stěna)
  • kombinované ocelo-betonové průřezy
  • dřevěné pilotové stěny
  • jiné - vlastní zadání průřezových charakteristik
 • kotvené, vetknuté a rozepřené stěny
 • obecně vrstevnaté prostředí
 • zabudovaná databáze zemin podle ČSN 73 1001
 • libovolné množství přitížení na povrchu i v hloubce (celoplošné, pásové, lichoběžníkové, silou)
 • modelování vody před i za konstrukcí, možnost modelování artézské vody
 • libovolné množství osamělých sil vstupujících do výpočtu (modelování kotev, svodidel)
 • zabudovaná dababáze kotev:
  • předpínací kotvy tyčové (VSL, Dywidag, ARCO, SAS)
  • pramencové kotvy (VSL, Dywidag)
  • šroubovací kotvy Helix (Helical Anchors Ltd, Chance, MacLean)
  • tyčové kotvy nepředpínací (VSL, Minova)
  • kotevní táhlo
 • posouzení únosnosti kotev (Únosnost na přetržení, Únosnost na vytržení ze zeminy, Únosnost na vytržení ze zálivky))
 • výpočet nepředpjatých kotev a svorníků
 • automatický výpočet modulu reakce podloží (Schmitt, Ménard, Chadeisson)
 • automatická nebo manuální iterace modulu reakce podloží
 • možnost zadání nelineárního modulu reakce podloží
 • EN 1997 - možnost volby dílčích součinitelů podle Národních příloh
 • EN 1997 - výpočet podle všech návrhových přístupů, uvažování návrhových situací
 • zcela obecný tvar terénu za konstrukcí
 • možnost zadání laviček před konstrukcí
 • vliv zemětřesení (Mononobe–Okabe, Arrango, čínské normy)
 • možnost posouzení hydraulického zdvihu a vyplavování zeminy
 • výpočet zemních tlaků v efektivních i totálních parametrech
 • možnost zadání minimálního dimenzačního tlaku
 • možnost zadání rozpěr, pružin
 • obálka vnitřních sil po fázích budování
 • dimenzování průřezů (ocel, beton, dřevo) podle různých norem a standardů
 • zatížení konstrukce silou, resp. momentem
 • posouzení únosnosti železobetonových, ocelových nebo dřevěných průřezů podle různých norem (ČSN, EC, BS, SNip atd.)

Další výhody

Výukové materiály

Co je nového v Jarní Aktualizaci 2019?

GEO5 2019

Novinky v programech GEO5

 • Tvorba IG řezů (Stratigrafie-Řezy)
 • Zadávání a dokumentace hydrovrtu (Stratigrafie-Dokumentace)
 • Vyztužování armokoše po úsecích (Piloty, Pažení)
 • Iterace kruhové plochy podle sítě (Stabilita Svahu)
 • Zásyp za konstrukcí omezený skálou (Zdi, Gabiony)
 • Export výstupů v DOCX

Ukázka výstupu z programu Pažení posudek

GEO5 Pažení posudek - Ukázka výstupu z programu Pažení posudek

Výhody výstupního dokumentu GEO5

 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Možnost přidat neomezeně obrázků
 • Základní úpravy obrázků
 • Aktualizace obrázků při změně dat

Napojení na programy

Program umožňuje přenést některá data k dalšímu posouzení do následujících programů:

Více o možnostech propojení programů GEO5.

Typy pažících konstrukcí:

Program GEO5 Pažení posudek umožňuje návrh následujících typů pažících konstrukcí a stěn:

 

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.