0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Konzistence

Konzistence zeminy popisuje přetvárné vlastnosti jemnozrnných zemin.

Vyjádření vlhkosti v zemině lze nejpřesněji stanovit laboratorně za pomocí stanovení tzv. Atterbergových mezí (mez tekutosti wL, mez plasticity wP) a vlhkosti w.

Index konzistence IC je pak definován vztahem:

Kde Ip je index plasticity:

Konzistenci je možné vyjádřit slovy a též čísly. Jednotlivé názvy konzistenčního stavu a intervaly závisí na konkrétní normě.

Přetvárné vlastnosti jemnozrnných soudržných zemin se vyjadřují za pomocí tzv. Atterbergových mezí.

Mez plasticity - wP [%] představuje vlhkost zeminy, kdy se odděluje stav plastický od stavu pevného (zemina již není přetvárná). Mez plasticity se stanovuje válením zeminy do válečků průměru 3 mm. Pokud je zemina s vlhkostí přesně na mezi plasticity, válečky se rozpadají do kousků dlouhých 8 mm. Pro typické jemnozrnné zeminy se mez plasticity pohybuje v intervalu 20-33 %.

Mez tekutosti - wL [%] představuje vlhkost zeminy, za kterou se zemina z plastického stavu stává tekutou. Tato vlastnost se stanovuje laboratorně buď Casagrandeho přístrojem, nebo zatlačením normového kuželíku do zeminy.

Ukázkový protokol Zkoušky konzistence

Ukázkový protokol Zkoušky konzistence

Podoba zadávaných dat a protokolu zkoušky je čistě uživatelská, řídí se zadanou příslušnou šablonou.

Zdroje:

ČSN EN ISO 17892-12 (Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 12: Stanovení meze tekutosti a meze plasticity

ČSN 72 1014 (zrušená, mez tekutosti)

ČSN 72 1013 (zrušená, mez plasticity)

Mechanika zemin a zakládání staveb, Doc. Ing. Ladislav Lamboj, CSc., Doc. Ing. Zdeněk Štěpánek, CSc.,2005, Vydavatelství ČVUT

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.