Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Posouzení kruhového železobetonového průřezu

Program posuzuje železobetonovou pilotu metodou mezního přetvoření (čl. 5.2.8). Maximální poměrné přetvoření betonu v tlaku je 0,0025. Dále program kontroluje stupně vyztužení podle vztahu:

  • Sloup - kontrola pro převládající tlak (čl. 3.1.4.3, čl. 3.1.4.6)

  • Nosník - kontrola pro převládající ohyb

kde:

d

-

průměr piloty

As

-

plocha výztuže

Interakční diagram N-M

Využití průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se určí jako podíl délek úseček |0L| / |0R|. Kde L je zatížení a R je únosnost při zachování excentricity.

Posouzení smyku

Nejprve program spočte smykovou únosnost betonu Qbu.

kde:

pro:

0,88d ≥ 0,3m

je κq = 1,25

pro:

0,88d > 0,15m

je κq = 1,50

pro:

0,88d < 0,15m

je κq = 1,60

Pokud je překročena únosnost betonu, je zkontrolována maximální dovolená posouvající sílu Qmax a únosnost vyztuženého průřezu Qu.

kde:

Velikost c je omezena vztahem:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.