0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Posouzení kruhového železobetonového průřezu

Program posuzuje železobetonovou pilotu metodou mezního přetvoření (čl. 5.2.8). Maximální poměrné přetvoření betonu v tlaku je 0,0025. Dále program kontroluje stupně vyztužení podle vztahu:

  • Sloup - kontrola pro převládající tlak (čl. 3.1.4.3, čl. 3.1.4.6)

  • Nosník - kontrola pro převládající ohyb

kde:

Dp

-

průměr piloty

As

-

plocha výztuže

Interakční diagram N-M

Využití průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se určí jako podíl délek úseček |0L| / |0R|. Kde L je zatížení a R je únosnost při zachování excentricity.

Posouzení smyku

Nejprve program spočte smykovou únosnost betonu Qbu. Vzorce jsou z čl. 5.3.3, příloha 9, ve kterém je za šířku průřezu (b) a za efektivní výšku (d=he) dosazeno podle volby smyk kruhových pilot.

kde:

pro:

b ≥ 0,3m

je κq = 1,25

pro:

b > 0,15m

je κq = 1,50

pro:

b < 0,15m

je κq = 1,60

Pokud je překročena únosnost betonu, je zkontrolována maximální dovolená posouvající sílu Qmax a únosnost vyztuženého průřezu Qu.

kde:

Velikost c je omezena vztahem:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.