0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Tuhá konstrukce šachty

Typickým příkladem tuhé konstrukce je šachta z převrtávaných pilot. Při této technologii výstavby dojde nejprve k vybudování vlastní konstrukce šachty a teprve poté dochází k odtěžení zeminy. Vlivem tuhé konstrukce (minimální deformace) nedojde k přeskupení napětí v zemině v okolní šachty a intenzita zemního tlaku bude odpovídat zemnímu tlaku v klidu. Tuto skutečnost nejlépe vystihují vztahy, které odvodili autoři Y. M. Cheng a Y. Y. Hu (2005).

Zatížení na tuhou šachtu se určí podle vzorce:

kde:

γ

-

objemová tíha zeminy

h

-

hloubka řezu

q

-

velikost přitížení

cef

-

soudržnost zeminy

kde:

r0

-

poloměr šachty

φef

-

úhel vnitřního tření zeminy

poměr hloubky řezu h k poloměru šachty r0

Literatura:

Cheng, Y. M.; Hu, Y. Y.: Active earth pressure on circular shaft lining obtained by simplified slip line solution with general tangential stress coefficient. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 27 (1), 110-115, 2005.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.