Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Tuhá konstrukce šachty

Typickým příkladem tuhé konstrukce je šachta z převrtávaných pilot. Při této technologii výstavby dojde nejprve k vybudování vlastní konstrukce šachty a teprve poté dochází k odtěžení zeminy. Vlivem tuhé konstrukce (minimální deformace) nedojde k přeskupení napětí v zemině v okolní šachty a intenzita zemního tlaku bude odpovídat zemnímu tlaku v klidu. Tuto skutečnost nejlépe vystihují vztahy, které odvodili autoři Y. M. Cheng a Y. Y. Hu (2005).

Zatížení na tuhou šachtu se určí podle vzorce:

kde:

γ

-

objemová tíha zeminy

h

-

hloubka řezu

q

-

velikost přitížení

cef

-

soudržnost zeminy

kde:

r0

-

poloměr šachty

φef

-

úhel vnitřního tření zeminy

poměr hloubky řezu h k poloměru šachty r0

Literatura:

Cheng, Y. M.; Hu, Y. Y.: Active earth pressure on circular shaft lining obtained by simplified slip line solution with general tangential stress coefficient. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 27 (1), 110-115, 2005.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.