0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Rovinná úloha

Tento výpočetní modul je vhodný pro řešení liniových konstrukcí (tunel, násep, zářez, přehrada), pro které platí, že jejich podélný rozměr je řádově větší než příčné rozměry řešené oblasti.

Předpoklad rovinné deformace

V takovém případě je vhodné vztáhnout výpočet na 1 bm konstrukce (viz obr.), a úlohu řešit za předpokladu rovinné deformace. Deformace v rovinách rovnoběžných s podélnou osou konstrukce lze v tomto případě zanedbat. V masivu tedy uvažujeme pouze vznik deformací a napětí v rovině kolmé na podélnou osu a důsledkem příčné kontrakce také normálové napětí ve směru podélné osy. Příslušné nenulové složky napětí a deformace lze sestavit do vektoru napětí a deformace následovně:

V případě nosníkových prvků se jedná o řešení deskového pásu šířky 1 m. Nenulové složky uzlových deformací jsou patrné z následujícího obrázku pro dvou-uzlový nosníkový prvek kompatibilní s tří-uzlovým trojúhelníkovým plošným prvkem a pro tří-uzlový nosníkový prvek kompatibilní s šesti-uzlovým trojúhelníkovým plošným prvkem.

Dvou-uzlový a tří-uzlový nosníkový prvek

Příslušné složky vnitřních sil (viz obr.), vztažené na 1 m šířky lze sestavit do vektoru napětí následovně:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.