Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Výpočet pomocí edometrického modulu

Rovnice pro výpočet stlačení vrstvy i mocnosti h v podloží stavby vychází z definice edometrického modulu přetvárnosti Eoed:

kde:

σz,i

-

svislá složka přírůstkového napětí ve středu i-té vrstvy

hi

-

mocnost i-té vrstvy

Eoed,i

-

edometrický modul i-té vrstvy

Edometrický modul Eoed je možné pro každou zeminu zadat konstantní nebo pomocí edometrické křivky (závislost σef/ε). Při zadání edometrické křivky dosadí program pro každou vrstvu edometrický modul Eoed odpovídající příslušnému rozsahu napětí původního a konečného. Pokud není znám edometrický modul Eoed, je možné zadat modul přetvárnosti Edef  a program provede patřičný přepočet podle vztahu:

kde:

kde:

ν

-

Poissonovo číslo

Edef

-

modul přetvárnosti

Literatura:

Československá státní norma ČSN 73 1001 Zakládání staveb, Základová půda pod plošnými základy, 8.6.1987, Český normalizační institut 31060, Praha

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.