0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Výpočet podle EC 7-1 (EN 1997-1:2003)

Únosnost Rd základu s vodorovnou základovou sparou je určena podle vzorové metody pro odvození předpokládané únosnosti plošných základů na hornině uvedené v příloze G (informativní) EC 7-1 (EN 1997-1:2003) "Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla". Pro málo pevné a porušené horniny se sevřenými diskontinuitami včetně křídy s menší pórovitostí než 35 % je odvození předpokládané únosnosti založeno na zatřídění do skupin hornin uvedených dále v tabulce. Pro výpočet je nutné zadat také vzdálenost diskontinuit Sd, objemovou tíhu horniny γ, Poissonovo číslo ν a pevnost horniny v prostém tlaku σc. Předpokládá se, že konstrukce může přenést sedání rovné 0,5 % šířky základu. Hodnoty předpokládané únosnosti pro jiná sedání se mohou odvodit z přímé úměry. Pro slabé a porušené horniny s otevřenými nebo vyplněnými diskontinuitami se mají použít snížené hodnoty předpokládané únosnosti.

Skupiny  hornin

Skupina

Typ horniny

1

Čisté vápence a dolomity

Vápnité pískovce s nízkou pórovitostí

2

Vyvřeliny

Oolitické a slínité vápence

Dobře zpevněné pískovce

Tvrdé vápnité jílovce

Metamorfované horniny včetně břidlic a krystalických břidlic (plochá kliváž/foliace)

3

Značně slínité vápence

Slabě zpevněné pískovce

Břidlice a krystalické břidlice (strmá kliváž/foliace)

4

Slabě zpevněné jílovce a břidlice

Literatura:

Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.