Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Výpočet podle EC 7-1 (EN 1997-1:2003)

Únosnost Rd základu s vodorovnou základovou sparou je určena podle vzorové metody pro odvození předpokládané únosnosti plošných základů na hornině uvedené v příloze G (informativní) EC 7-1 (EN 1997-1:2003) "Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla". Pro málo pevné a porušené horniny se sevřenými diskontinuitami včetně křídy s menší pórovitostí než 35 % je odvození předpokládané únosnosti založeno na zatřídění do skupin hornin uvedených dále v tabulce. Pro výpočet je nutné zadat také vzdálenost diskontinuit Sd, objemovou tíhu horniny γ, Poissonovo číslo ν a pevnost horniny v prostém tlaku σc. Předpokládá se, že konstrukce může přenést sedání rovné 0,5 % šířky základu. Hodnoty předpokládané únosnosti pro jiná sedání se mohou odvodit z přímé úměry. Pro slabé a porušené horniny s otevřenými nebo vyplněnými diskontinuitami se mají použít snížené hodnoty předpokládané únosnosti.

Skupiny  hornin

Skupina

Typ horniny

1

Čisté vápence a dolomity

Vápnité pískovce s nízkou pórovitostí

2

Vyvřeliny

Oolitické a slínité vápence

Dobře zpevněné pískovce

Tvrdé vápnité jílovce

Metamorfované horniny včetně břidlic a krystalických břidlic (plochá kliváž/foliace)

3

Značně slínité vápence

Slabě zpevněné pískovce

Břidlice a krystalické břidlice (strmá kliváž/foliace)

4

Slabě zpevněné jílovce a břidlice

Literatura:

Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.