0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Optimalizace polygonální

Optimalizace smykové plochy probíhá tak, že se postupně mění poloha jednotlivých bodů této plochy a zjišťuje se, která změna polohy daného bodu vede k největšímu snížení stupně stability SF. Krajní body smykové plochy se posunují po povrchu terénu, vnitřní body plochy se pohybují ve svislém a vodorovném směru. Krok posunu je prvotně zvolen jako desetina nejmenší vzdálenosti sousedních bodů smykové plochy a při každém dalším běhu se krok zmenšuje na polovinu. Poloha bodů smykové plochy se optimalizuje postupně zleva doprava a optimalizace končí v okamžiku, kdy při posledním běhu nebyl žádný bod posunut.

Postup optimalizace polygonální smykové plochy může být ovlivněn výskytem lokálního minima stupně stability (vzhledem k rozvoji postupného pohybu uzlových bodů), a proto nemusí vždy vést k nalezení kritické smykové plochy. V případě složitého profilu svahu je proto vhodné zadat více výchozích poloh smykové plochy k optimalizaci. Doporučujeme též užití v kombinaci s optimalizačním postupem u kruhové smykové plochy tak, že je nejdříve vyšetřena kritická smyková plocha (plochy) na kruhové válcové ploše. Dále jsou v případě polygonální smykové plochy užity získané výsledky jako výchozí pro optimalizaci. 

Postup optimalizace je možno omezit určitými restrikcemi. To je vhodné zejména tehdy, pokud chceme, aby nalezená smyková plocha procházela určitou oblastí, nebo naopak aby se určité oblasti vyhnula. Omezení optimalizace lze u polygonální smykové plochy provést dvěma způsoby.

  1. Omezení optimalizace se zadává jako množina úseček v tělese svahu. Smyková plocha se pak při optimalizaci těmto úsečkám vyhýbá.
  2. Omezení optimalizace spočívá v zamezení posunu některých bodů zadané smykové plochy. Je možno bodu úplně zabránit v pohybu nebo umožnit pouze jeho svislý nebo pouze vodorovný posun (držet bod).

Pro metody ITF je možno zvolit jiný druh optimalizace, kdy kritériem je hodnota stabilizační síly v patě smykové plochy Fn. V tom případě optimalizace probíhá tak, že se hledá smyková plocha, pro niž vychází největší hodnota stabilizační síly bez ohledu na hodnotu stupně stability. Tento způsob optimalizace lze použít jen tehdy, pokud aktuální smyková plocha nevyhovuje. Pro vyhovující smykovou plochu je hodnota stabilizační síly Fn rovna nule a optimalizace hledá jen podle stupně stability FS.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.