Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

EN 50341

Odpor proti zvednutí Rt představuje vlastní tíhu nadloží zeminy a plošného základu, dále se uvažuje tření podél stěn základu a bloku zeminy nad základem. Vlastnosti zemin se určí podle zvoleného typu nadloží v rámu "Založení". Pro volby "zadat tvar a zeminu zásypu" a "podle geologického profilu" se úhel vnitřního tření zeminy φ a soudržnost zeminy c určí z přiřazených zemin. Pro typ "zadat objemovou tíhu" se φ a c zásypu zadají v rámu "1. MS" v dialogovém okně "Posouzení tažené patky".

Dialogové okno "Posouzení tažené patky" - EN 50341

Únosnost tažené patky (odpor proti zvednutí) se určí podle vztahu:

kde:

Rs

-

únosnost podél základu

Rb

-

únosnost podél bloku zeminy

Gf

-

tíha konstrukce základu

Gb

-

tíha zásypu

Únosnost podél základu je spočtena ze vztahu:

kde:

p

-

obvod základu

c

-

soudržnost zeminy

Kr

-

koeficient tlaku v klidu

γ

-

tíha zeminy

d

-

hloubka založení

t

-

tloušťka základu

φ

-

úhel vnitřního tření

Únosnost podél bloku zeminy je spočtena ze vztahu:

kde:

p

-

obvod základu

d

-

hloubka založení

t

-

tloušťka základu

Ka

-

koeficient aktivního tlaku

γ

-

tíha zeminy

φ

-

úhel vnitřního tření

Posouzení tažené patky - EN 50431

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.