0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

EN 50341

Odpor proti zvednutí Rt představuje vlastní tíhu nadloží zeminy a plošného základu, dále se uvažuje tření podél stěn základu a bloku zeminy nad základem. Vlastnosti zemin se určí podle zvoleného typu nadloží v rámu "Založení". Pro volby "zadat tvar a zeminu zásypu" a "podle geologického profilu" se úhel vnitřního tření zeminy φ a soudržnost zeminy c určí z přiřazených zemin. Pro typ "zadat objemovou tíhu" se φ a c zásypu zadají v rámu "1. MS" v dialogovém okně "Posouzení tažené patky".

Dialogové okno "Posouzení tažené patky" - EN 50341

Únosnost tažené patky (odpor proti zvednutí) se určí podle vztahu:

kde:

Rs

-

únosnost podél základu

Rb

-

únosnost podél bloku zeminy

Gf

-

tíha konstrukce základu

Gb

-

tíha zásypu

Únosnost podél základu je spočtena ze vztahu:

kde:

p

-

obvod základu

c

-

soudržnost zeminy

Kr

-

koeficient tlaku v klidu

γ

-

tíha zeminy

d

-

hloubka založení

t

-

tloušťka základu

φ

-

úhel vnitřního tření

Únosnost podél bloku zeminy je spočtena ze vztahu:

kde:

p

-

obvod základu

d

-

hloubka založení

t

-

tloušťka základu

Ka

-

koeficient aktivního tlaku

γ

-

tíha zeminy

φ

-

úhel vnitřního tření

Posouzení tažené patky - EN 50431

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.