0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Stěna tvořená dvěma řadami pilot

Program umožňuje v rámu "Geometrie" modelovat konstrukci tvořenou dvěma řadami pilot.

Konstrukce stěny se skládá ze tří částí:

  • přední řada
  • zadní řada
  • spojovací nosník

Pro každou část se volí průřez samostatně. Propojení přední a zadní řady s nosníkem je uvažováno jako tuhé a stěna tvoří rámovou konstrukci.

Při dimenzování je uvažován vliv normálové síly.

Výpočtový model - 1) přední řada, 2) zadní řada, 3) spojovací nosník

Na konstrukci působí tři hlavní zatížení:

  • zemní tlak působící za zadní řadou
  • zemní tlak působící před přední řadou
  • zemní tlak působící mezi přední a zadní řadou

Zemní tlak působící před a za stěnou se stanoví stejně jako v případě standardní stěny.

Tlak mezi přední a zadní řadou se spočte následujícím způsobem:

kde:

pc

-

výslední tlak

kc

-

součinitel tuhosti zeminy mezi přední a zadní řadou

Δv

-

rozdíl deformace na přední a zadní řadě

pc,0

-

počáteční zemní tlak působící mezi přední a zadní řadou

Pro výpočet součinitelů tuhosti zeminy platí:

kde:

Eoed

-

edometrický modul

sy

-

vzdálenost přední a zadní řady

d

-

průměr nebo výška průřezu

Počáteční zemní tlak mezi přední a zadní řadou určen vztahem:

kde:

α

-

výpočtový koeficient; pokud α > 1 pak α = 1

pa

-

aktivní zemní tlak

sy

-

vzdálenost přední a zadní řady konstrukce

d

-

průměr nebo výška průřezu

h

-

celková hloubka výkopu

φm

-

průměrná hodnota uhlu vnitřního tření

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.