Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Návrh podélné výztuže do desky

Návrh výztuže je proveden na namáhání ohybovým momentem MEd. Výsledkem návrhu je nutná plocha tažené, popřípadě i tlačené výztuže. Dále program zohledňuje podmínky minimálního a maximálního stupně vyztužení v daném průřezu. Nejprve se vypočte poloha neutrální osy průřezu podle vzorce (čl 3.1.7, čl. 6.1):

Je-li poloha neutrální osy menší než mezní dovolená poloha (x < xmax), pak program vypočte ploch tažené výztuže Ast  podle vzorce:

Je-li poloha neutrální osy větší než mezní dovolená poloha (x > xmax), pak program vypočte plochy tlačené Asc a tažené výztuže Ast podle vzorců:

Limitní poloha neutrální osy se vypočte podle vztahu (čl. 5.6.3(2)):

xmax = 0.45d

pro beton třídy C40/45 a nižší

xmax = 0.35d

pro beton třídy C45/50 a vyšší

Stupeň vyztužení je spočten a zkontrolován podle vztahů (čl. 9.3.1.1):

V programu jsou zabudovány standardní hodnoty součinitelů ρmin, ρmax - tyto hodnoty lze také v programu zadat v závislosti na použité Národní příloze.

Je-li překročen maximální stupeň vyztužení celého průřezu ρmax, pak program informuje, že výztuž do průřezu nelze navrhnout.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.