Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Zobecněný Cam clay model (GCC)

Tento model představuje podstatné vylepšení Modifikovaného Cam clay (MCC) modelu, zejména při modelování zeminy v nadkritické oblasti (supercritical domain), viz obrázek, kde podmínka porušení kopíruje klasické modely typu Mohr-Coulomb, Drucker-Prager a Modifikovaný Mohr-Coulomb (MMC). Na rozdíl od Modifikovaného Cam clay modelu (čárkované linie) má průmět do deviatorové roviny stejný tvar jako Modifikovaný Mohr-Coulombův model. Průmětem MCC modelu je podobně jako v případě Drucker-Pragerova modelu kružnice. V podkritické oblasti (subcritical domain) se modely MCC a GCC chovají identicky. Při odtížení se předpokládá lineární odezva zeminy. GCC model lze použít pouze v případě rozšířených možností programu. Spolehlivá inicializace modelu je popsána v kapitole "Numerická implementace MCC a GCC modelů".

Průmět plochy plasticity MCC a GCC modelu do meridiální a deviátorové roviny

Parametry, které je třeba zadat při použití Zobecněného Cam clay modelu, jsou shodné s parametry modelů MCC a MMC:

κ

-

směrnice linie bobtnání [-]

λ

-

směrnice linie normální konsolidace (NCL) [-]

e0

-

počáteční číslo pórovitosti [-]

OCR

-

číslo překonsolidace

c

-

koheze

φ

-

úhel vnitřního tření

φcv

-

úhel vnitřního tření při konstantním objemu

ν

-

Poissonovo číslo

Parametry κ a λ lze odhadnout ze vztahů:

kde:

Cc

-

součinitel jednoosé stlačitelnosti

Cs

-

součinitel jednoosého bobtnání

Tyto parametry lze získat z jednoduché eodemetrické zkoušky.

Podobně jako u MCC modelu je základem formulace GCC modelu vztah mezi číslem pórovitosti (objemovou deformací) a středním efektivním napětím jak je patrné z následujícího obrázku.  Oba grafy jsou vázány vztahem:

Odezva materiálu při isotropní kompresi (konstitutivní model)

Vývoj podmínky plasticity (zpevnění/změkčení) je řízen aktuálním předkonsolidačním napětím pc:

kde:

-

aktuální předkonsolidační napětí

-

přírůstek objemové plastické def

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.