0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Zobecněný Cam clay model (GCC)

Tento model představuje podstatné vylepšení Modifikovaného Cam clay (MCC) modelu, zejména při modelování zeminy v nadkritické oblasti (supercritical domain), viz obrázek, kde podmínka porušení kopíruje klasické modely typu Mohr-Coulomb, Drucker-Prager a Modifikovaný Mohr-Coulomb (MMC). Na rozdíl od Modifikovaného Cam clay modelu (čárkované linie) má průmět do deviatorové roviny stejný tvar jako Modifikovaný Mohr-Coulombův model. Průmětem MCC modelu je podobně jako v případě Drucker-Pragerova modelu kružnice. V podkritické oblasti (subcritical domain) se modely MCC a GCC chovají identicky. Při odtížení se předpokládá lineární odezva zeminy. GCC model lze použít pouze v případě rozšířených možností programu. Spolehlivá inicializace modelu je popsána v kapitole "Numerická implementace MCC a GCC modelů".

Průmět plochy plasticity MCC a GCC modelu do meridiální a deviátorové roviny

Parametry, které je třeba zadat při použití Zobecněného Cam clay modelu, jsou shodné s parametry modelů MCC a MMC:

κ

-

směrnice linie bobtnání [-]

λ

-

směrnice linie normální konsolidace (NCL) [-]

e0

-

počáteční číslo pórovitosti [-]

OCR

-

číslo překonsolidace

c

-

koheze

φ

-

úhel vnitřního tření

φcv

-

úhel vnitřního tření při konstantním objemu

ν

-

Poissonovo číslo

Parametry κ a λ lze odhadnout ze vztahů:

kde:

Cc

-

součinitel jednoosé stlačitelnosti

Cs

-

součinitel jednoosého bobtnání

Tyto parametry lze získat z jednoduché eodemetrické zkoušky.

Podobně jako u MCC modelu je základem formulace GCC modelu vztah mezi číslem pórovitosti (objemovou deformací) a středním efektivním napětím jak je patrné z následujícího obrázku.  Oba grafy jsou vázány vztahem:

Odezva materiálu při isotropní kompresi (konstitutivní model)

Vývoj podmínky plasticity (zpevnění/změkčení) je řízen aktuálním předkonsolidačním napětím pc:

kde:

-

aktuální předkonsolidační napětí

-

přírůstek objemové plastické def

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.