0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Dimenzování vyztužené zdi podle EN 1996-1-1

Vyztužené zdivo je posuzováno na namáhání kombinací tlakové normálové síly a ohybového momentu a na namáhání posouvající silou.

Posouzení na tlak a ohyb

Předpoklady výpočtu (Kapitola 6.6):

 • rovinné průřezy zůstávají rovinné
 • poměrná přetvoření výztuže jsou stejná jako poměrná přetvoření přilehlého zdiva
 • pevnost zdiva v tlaku se rovná nule
 • mezní poměrné přetvoření zdiva v tlaku je 0,0035
 • mezní poměrné přetvoření výztuže v tahu je 0,01
 • průběh vztahu mezi napětím a poměrným přetvořením zdiva se uvažuje parabolickoobdélníkový
 • průběh vztahu mezi napětím a poměrným přetvořením výztuže se uvažuje jako omezený s horní vodorovnou větví
 • vlastnosti výplňového betonu jsou uvažovány stejné jako vlastnosti zdiva (je potřeba zadat horší z materiálů)
 • návrhová pevnost zdiva (betonu) se určí pomocí vztahu:

kde:

fk

-

charakteristická pevnost zdiva (betonu)

γM

-

1,8

 • pokud je štíhlostní poměr určený jako podíl výšky a šířky zdi větší než 12, je vliv účinků II. řádu uvažován přídavným návrhovým ohybovým momentem určeným pomocí vztahu:

kde:

NEd

-

návrhová hodnota normálové síly

hef

-

vzpěrná výška stěny

t

-

tloušťka stěny

 • pokud je štíhlostní poměr větší než 27, není možné provést výpočet a je potřeba změnou geometrie dosáhnout příznivějšího štíhlostního poměru

Posouzení na smyk

Kapitola 6.7, Příloha J

kde:

VEd

-

návrhová hodnota posouvající síly

fvd

-

návrhová hodnota pevnosti zdiva (betonu) ve smyku

ρ

-

stupeň vyztužení podélnou výztuží

t

-

tloušťka stěny

l

-

délka stěny - 1 bm

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.