Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Schmertmann

Metoda Schmertmanna udává pro maximální napětí v patě piloty  pmax,pata následující vztah:

kde:

αp

-

součinitel redukce únosnosti piloty v patě

qupr

-

upravený penetrační odpor

kde:

qc1, qc2

-

minimální hodnota středního penetračního odporu

V nesoudržných zeminách je uvažován vliv rekonsolidace (OCR).

Maximální tření na plášti piloty pmax,plášť je stanoveno podle vztahů:

  • pro nesoudržné zeminy

kde:

K

-

korelační součinitel tření na plášti

-

průměrná hodnota měrného lokálního tření na plášti fs v intervalu daném indexem u závorky

As

-

plocha pláště piloty v daném intervalu

d

-

průměr piloty

D

-

vetknutá délka piloty

  • pro soudržné zeminy

kde:

αs,i

-

redukční součinitel podle Tomlinsona v i-té vrstvě

-

průměrná hodnota měrného lokálního tření na plášti fs v i-té vrstvě

As

-

plocha pláště piloty v i-té vrstvě

Literatura:

Schmertmann J.H.: Guidelines for Cone Penetration Test, Performance and deign, U.S. Departments of Transportation, report No. FHWA-TS-78-209, Washington,D.C., 1978.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.