0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Generátor kombinací

Dialogové okno  "Generátor kombinací - 1. řád" umožňuje hromadnou tvorbu kombinací zatěžovacích stavů na základě zadaných kombinačních pravidel. S ohledem na charakter normy EN 1990 může být počet generovaných kombinací poměrně velký a v extrémních případech by mohl způsobit i výrazné zpomalení programu. Z tohoto důvodu je v pravém dolním rohu zobrazována informace o předpokládaném počtu kombinací, které budou vygenerovány. Uživatel tak může ještě před spuštěním generování zjistit, kolik kombinací bude vytvořeno, a případně upravit podmínky generátoru. Horní část okna slouží k zadávání podmínek pro generování kombinací, spodní obsahuje různá nastavení generátoru.

Dialogové okno "Generátor kombinací - 1.řád"

Vzájemně spolupůsobící zatěžovací stavy a skupiny

V této části je možné sloučit zatěžovací stavy, které mají vystupovat v kombinacích vždy společně. Do jedné skupiny nelze slučovat stálá a proměnná zatížení. Pokud je v Parametrech generátoru zaškrtnuté nastavení "Všechna stálá zatížení vždy v kombinaci", nemá vytváření skupin stálých ZS vliv na výskyt v kombinacích, neboť každá vygenerovaná kombinace bude obsahovat všechny stálé ZS. V takovém případě má slučování stálých ZS vliv pouze na uvažování příznivých/nepříznivých účinků ZS (pokud není zaškrtnuto "Stálá zatížení působí pouze nepříznivě").

Dialogové okno "Generátor kombinací" - Vzájemně spolupůsobící zatěžovací stavy a skupiny

Vyloučené spolupůsobení zatěžovacích stavů

V této části lze zadat, jaké zatěžovací stavy se spolu nesmí vyskytnout v kombinaci. Navzájem lze vylučovat libovolné zatěžovací stavy či sloučené skupiny, nezávisle na typu zatěžovacího stavu. Při zadávání skupiny pro vyloučení lze využít dva způsoby zadávání:

Vzájemné vyloučení

-

Lze zadat libovolný počet zatěžovacích stavů do jedné skupiny. Program v tomto případě nevygeneruje žádnou kombinaci, která obsahuje minimálně dva zatěžovací stavy z této skupiny.

Vyloučení po dvojicích

-

V případě, že je nutné vytvořit větší množství vylučovacích skupin o dvou stavech, kde je jeden ZS stejný (například vyloučení montážní varianty stálých zatížení se všemi provozními zatěžovacími stavy), lze využít tuto možnost. V prvním sloupečku se vybere zatěžovací stav, který je třeba vyloučit s ostatními, v druhém pak lze vybrat libovolný počet ZS, s kterými je třeba vytvořit vylučovací skupiny.

Dialogové okno "Generátor kombinací" - Vyloučené spolupůsobení zatěžovacích stavů

Zatěžovací stavy a skupiny působící jako hlavní proměnné zatížení

Tato část je dostupná pouze v případě zadávání zatížení dle EN 1990 (norma se volí v záložce "Materiály a normy"). V automatickém režimu je při vytváření kombinací každé proměnné zatížení použito jako hlavní. Pokud je vypnut automatický režim, je možné v seznamu hlavních proměnných zatížení provádět ruční úpravy. Lze například libovolný zatěžovací stav odstranit ze seznamu, takže nebude uvažován v kombinacích jako hlavní proměnné. Pokud se do seznamu přidá nová položka s více zatěžovacími stavy, budou všechny tyto zatěžovací stavy v těch kombinacích, kde se vyskytnou pohromadě, uvažovány jako hlavní.

Dialogové okno "Generátor kombinací" - Zatěžovací stavy a skupiny působící jako hlavní proměnné zatížení

Parametry generátoru (parametry nastavitelné v dolní části dialogového okna)

Rozbalitelný seznam "Původní kombinace"

Ponechat původní kombinace

-

Po stisknutí tlačítka "Generuj" program k původním kombinacím přidá nové, vytvořené dle zadaných pravidel

Odstranit všechny kombinace

-

Po stisknutí tlačítka "Generuj" program smaže všechny původní kombinace a nahradí je novými

Odstranit vygenerované kombinace

-

Po stisknutí tlačítka "Generuj" program smaže starší generované kombinace a přidá nové, vytvořené dle zadaných pravidel.

Odstranit všechny kombinace aktuálního druhu

-

Po stisknutí tlačítka "Generuj" program smaže všechny původní kombinace daného druhu a nahradí je novými

Odstranit vygenerované kombinace aktuálního druhu

-

Po stisknutí tlačítka "Generuj" program smaže starší generované kombinace daného druhu a přidá nové, vytvořené dle zadaných pravidel.

Rozbalitelný seznam "Generovat kombinace"

Pro zatížení dle EN 1990 lze zvolit následující typy generovaných kombinací:

Základní

-

Generuje základní kombinace pro mezní stav únosnosti dle vztahu 6.10 z normy EN 1990

Alternativní

-

Generuje kombinace pro mezní stav únosnosti dle vztahů 6.10a a 6.10b z normy EN 1990. Tato varianta vytváří dvojnásobný počet kombinací, avšak poskytuje  lepší výsledky.

Mimořádná

-

Generuje mimořádné kombinace pro mezní stav únosnosti dle vztahu 6.11b z normy EN 1990. U mimořádných kombinací lze zadat mimořádný zatěžovací stav, který bude v těchto kombinacích použit. Zároveň je nutné určit, zda bude pro hlavní proměnné zatížení použit součinitel ψ1 nebo ψ2.

Stálá zatížení působí pouze nepříznivě

Není-li toto nastavení zaškrtnuté, program vytvoří všechny možné kombinace, kde se  prostřídají všechny varianty příznivého a nepříznivého zapojení stálých zatížení.

Všechna stálá zatížení vždy v kombinaci

Pokud toto nastavení není zaškrtnuté, vytvoří program kombinace tak, aby se vystřídalo postupné zapojení všech ZS do kombinace.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.