0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Princip výpočtu

Princip výpočtu stability skalního svahu pro polygonální smykovou plochu je patrný z následujících obrázků.

Schéma bloků skalního svahu

Výpočet se provádí sekvenčním způsobem pro všechny bloky od bloku s nejvyšším číslem k bloku č. 1. Na každém bloku se posuzuje stabilita vzhledem k požadovanému stupni bezpečnosti a počítají se síly, které se přenášejí na následující blok. Nejnižší hodnota stability, spočtená na všech blocích, je prezentována jako výsledná stabilita skalního svahu.

Vektor Di reprezentující výslednici všech aktivních sil působících na blok i je dán vztahem:

kde:

Wi

-

výslednice vlastní tíhy horninového bloku

Pi

-

výslednice vnějších zatížení působících na bloku

Ei

-

výslednice sil od zemětřesení na bloku

Ui

-

výslednice tlaku vody působícího na vnější smykové ploše

Vi

-

výslednice tlaku vody působícího na dělicích plochách

Hi

-

síla od přitížení bloku vodou nad terénem

Bi

-

výslednice sil v kotvách na bloku

Schéma sil působícich na bloku

kde:

D

-

vektor výslednice vnějších sil

CI

-

vektor výslednice soudržnosti na vnitřní smykové ploše

CE

-

vektor výslednice soudržnosti na vnejší smykové ploše

I

-

mezibloková reakce na dělicí ploše z vyššího bloku

K

-

reakce na vnější smykové ploše

Pro posouzení stability bloku i se stanoví výsledná síla R, která se skladá z výslednice vnějších sil D a ze sil, které na blok působí z předchozího bloku:

Pokud působením síly R vzniká na vnější smykové ploše tah, posuzuje se stabilita bloku proti usmyknutí po vnitřní smykové ploše.

kde:

Ti

-

výsledná vzdorující síla

φi

-

úhel tření na vnitřní smykové ploše

RN,i

-

normálová složka výsledné síly R

RT,i

-

smyková složka výsledné síly R

CIi

-

výslednice soudržnosti na smykové ploše

Pokud síla R působí na vnější smykovou plochu tlakem, hledá se stupeň stability FS, pro nějž je splněna rovnováha sil na bloku za předpokladu vyloučeného tahu. K síle R se přidají výslednice soudržnosti na vnitřní a vnější smykové ploše a výsledná síla musí být v rovnováze s reakcemi I a K. Sklony sil I a K jsou dány úhly vnitřního tření φM .Při tom platí, že

Výsledný stupeň stability, pro který je podmínka rovnováhy splněna, se pak porovnává s požadovaným stupněm bezpečnosti SF.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.