Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Princip výpočtu

Princip výpočtu stability skalního svahu pro polygonální smykovou plochu je patrný z následujícího obrázku.

Síly působící na plochách mezi bloky (vnitřní smykové plochy)

Vektor D1 reprezentující výslednici všech aktivních sil působících na blok č. 1 je dán vztahem:

kde:

W1

-

výslednice vlastní tíhy horninového bloku č. 1

E1

-

vektor vnější síly v důsledku zemětřesení

U1

-

vektor síly v důsledku vztlaku působící na smykové ploše

V1

-

síla od vody v tahových trhlinách

Pro jednotkový vektor N1 a úhel vnitřního tření na smykové ploše č. 1 ϕ1 může být blok č. 1 aktivní a nestabilní v případě, že výslednice sil spadá mimo třecí kužel roviny č. 1 podle vztahu:

kde:

R1

-

jednotková výslednice silového obrazce, resp. aktivních a pasivních sil na bloku č. 1

N1

-

jednotkový vektor reprezentující normálovou sílu na smykové ploše č. 1

ϕm1

-

mobilizovaný úhel vnitřního tření

Přenos vzájemných sil I12 mezi horním blokem č. 1 a spodním blokem č. 2 je dán vztahem:

kde:

K1

-

reakce síly pro blok č. 1 působící pod úhlem ϕ1 pro podmínku rovnováhy podle obr. 1

Podobná metoda výpočtu může být provedena pro blok č. 2 se zohledněním interakční síly I12. Výslednice silového obrazce R2 je dána vztahem:

kde:

D2

-

výslednice všech aktivních sil působících na blok č. 2

Cm2

-

vektor označující mobilizované smykové síly

B2

-

vektor výslednice všech pasivních sil působících na bloku č. 2 s přispěním horninových kotev nebo stříkaného betonu

I12

-

interakční síla mezi horním blokem č. 1 a spodním blokem č. 2

Výpočet stability skalního svahu se provádí sekvenčním způsobem pro všechny bloky od nejvyššího bloku č. 1, až po nejnižší blok n. Celý systém bloků lze považovat za stabilní, pokud výsledná síla z nejnižšího bloku leží uvnitř třecího kužele na smykové ploše a dále za předpokladu, že je na spodním bloku č. 3 splněna podmínka:

kde:

R3

-

jednotková výslednice silového obrazce, resp. aktivních a pasivních sil na bloku č. 3

N3

-

jednotkový vektor reprezentující normálovou sílu na smykové ploše č. 3

ϕm3

-

mobilizovaný úhel vnitřního tření

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.