0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Doporučené hodnoty

Přehled dat pro určení poklesové kotliny metodou ztraceného objemu.

Koeficient pro výpočet inflexního bodu k

Zemina

k

nesoudržné zeminy

0,3

normálně konsolidované jíly

0,5

překonsolidované jíly

0,6 - 0,7

jílovité břidlice

0,6 - 0,8

křemence

0,8 - 0,9

Procento ztráty objemu VL

Technologie

VL

TBM

0,5 - 1

Sekvenční výruby

0,8 - 1,5

Bylo také odvozeno několik vztahů pro určení hodnoty ztraceného objemu VL na základě stabilitního poměru N definovaného Broms a Bennermarkem:

kde:

σv

-

celkové napětí v ose výrubu

σt

-

odpor výstroje výrubu (pokud je vystrojen)

Su

-

neodvodněná pevnost jílu

Pro  N < 2 je hornina/zemina v okolí výrubu pružná a stabilní. Pro se začnou objevovat lokální plastické oblasti v okolí výrubu, pro dochází k vytvoření plastické oblasti okolo výrubu a pro N = 6 nastává nestabilita čelby. Na obrázku jsou znázorněny závislosti mezi stabilitním poměrem Z a ztraceným objemem VL.

Literatura:

Broms, B.B., Bennemark, H., 1967. Stability of clay at vertical openings. ASCE, Journal of Soil Mechanics and Foundation Engineering Division, SMI 93, 71-94.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.