0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Metoda Véase

Toto řešenízohledňuje geostatické napětí v místě kořene mikropiloty a typ injektáže kořene.

Únosnost kořene mikropiloty je dána vztahem:

kde:

Rbk

-

únosnost paty kořene mikropiloty

Rsk

-

únosnost na plášti kořene mikropiloty

Únosnost na plášti mikropiloty:

kde:

n

-

počet vrstev zemin, kterými prochází kořen mikropiloty

Asi

-

plocha stěny kořene mikropiloty ve vrstvě i

qsi

-

plášťové tření ve vrstvě i

Únosnost paty mikropiloty je dána vztahem:

Plášťové tření qs v hloubce z pod povrchem terénu:

kde:

z

-

hloubka z pod povrchem terénu, kde se určuje velikost plášťového tření

c

-

efektivní soudržnost zeminy v hloubce z

δ

-

úhel tření na rozhraní kořene mikropiloty a zeminy v hloubce z

φ´

-

efektivní úhel vnitřního tření zeminy v hloubce z

σh(z)

-

vodorovná složka geostatické napjatosti v hloubce z:

-

pro injektáž kořene typu IR a IRS (se záznamem injekčního tlaku) a hloubkou z ≥ 5 m:

-

ostatní případy

Ko

-

součinitel zemního tlaku v klidu

-

pro normálně konsolidované zeminy

-

pro překonsolidované zeminy

σv(z)

-

svislá složka geostatické napjatosti v hloubce z

pi

-

injekční tlak pro injektáž typu IR a IRS a hloubkou z ≥ 5 m, v ostatních případech pi = 0

Fc, Fφ

-

součinitelé způsobu použití mikropiloty

Literatura:

Véas, Souche : Étude du flambement de pieux partiellement immergés dans un milieu offrant latéralement une réaction élastique pure, Annales de l’ITBTP, No. 423, Sene Soils et Foundations, 187, mars - avril 1984, p. 38 - 60 (ve francouštině).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.