0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Speciální průběh tlaku od vody

Speciální průběh tlaku od vody

Program umožňuje ruční zadání průběhu zatížení vodou před i za konstrukcí pořadnicemi tlaku v různých hloubkách. Průběh tlaku je mezi zadanými hodnotami lineární. Současně je třeba zadat úrovně hladin plného nasycení zeminy za konstrukcí (h1) a před ní (h2) včetně případného snížení objemové tíhy (δy) před konstrukcí v důsledku proudění.

Příklad využití - dva oddělené horizonty podzemní vody

Jde o případ, kdy se mezi dvěma propustnými vrstvami (štěrk nebo písek) nachází vrstva nepropustného jílu, která způsobuje oddělení dvou hydraulických horizontů -  viz obrázek:

Příklad průběhu pórového napětí

Průběh pórového napětí je nad vrstvou jílu řízen volnou hladinou podzemní vody (HPV1). Průběh pórového napětí pod vrstvou jílu vyplývá z poměrů v nižší oddělené zvodni (HPV2), kde je napjatá podzemní voda. Průběh pórového napětí lze ve vrstvě jílu přibližně vyjádřit jako lineární.

Ve výpočtu program vliv vzlínání vody uvažuje pouze zvýšeným stupněm nasycení, a proto je nutné v tomto případě zadat do parametrů zeminy γsat.

Pokud je třeba v profilu vyjádřit oblasti s různým stupněm nasycení, lze toho dosáhnout vložením vrstev téže zeminy s různými objemovými hmotnostmi. Negativní pórové tlaky vody se neuvažují, ale je možné u vrstev s různým způsobem nasycení dosadit i parametry smykové pevnosti ovlivněné sáním.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.