0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Nastavení základních parametrů výpočtu stupně stability

Vlastní výpočet stupně stability je založen na metodě redukce parametrů pevnosti zeminy c, φ V rámci této metody je stupeň stability definován jako parametr, kterým je nutno redukovat skutečné hodnoty parametrů c, φ vedoucí ke ztrátě stability.

Stupeň stability pak definujeme vztahem:

kde:

φskutečné

-

skutečná hodnotu úhlu vnitřního tření

φporušení

-

hodnota úhlu vnitřního tření v okamžiku porušení

Nalezení kritické hodnoty stupně stability  vyžaduje systematickou modifikaci (redukci) parametrů  c, φ vedoucí ke ztrátě stability. V rámci NRM je ztráta stability (porušení) definovaná jako okamžik, kdy řešení přestane konvergovat. Proces vyhledávání parametrů c, φ je řízen následujícími parametry nastavení výpočtu.

  1. Redukční faktor - součinitel, kterým jsou snižovány hodnoty parametrů  c, φ. Velikost redukčního faktoru je v programu adaptivně upravována.
  2. Min. redukční faktor - hodnota, pod kterou by hodnota redukčního faktoru neměla klesnout během procesu vyhledávání. Zajišťuje, aby výpočet nepokračoval pro zbytečně malé hodnoty redukčního faktoru. Je to jeden z parametrů zastavení výpočtu.
  3. Redukce parametrů zeminy - tímto parametrem lze nastavit, jaký z parametrů c, φ bude redukován. Standardní nastavení předpokládá současnou redukci obou parametrů.

Základní parametry nastavení výpočtu stupně stability

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.