0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Schodovitá smyková plocha

Pokud se v horninovém masivu nachází soustava rovnoběžných neprůběžných puklin ukloněných k líci skalní stěny a druhá soustava je nevýrazná, je možné v horninovém masivu uvažovat vytvoření schodovité (zazubené) smykové plochy. Vliv této plochy umožňuje program zavést pomocí teorie Calla a Nicholase, kdy smykový odpor na schodovité smykové ploše se zvýší o hodnotu Δτ:

kde:

σn

-

normálové napětí působící kolmo na smykovou plochu

ν

-

úhel zvlnění

T

-

efektivní tahová pevnost schodů z neporušené horniny

k

-

část z výšky ht připadající na schody tvořené neporušenou horninou (nevzniklé druhotnou soustavou ploch)

ht

-

kolmá výška schodovitého klínu spočívajícího na ploše sklonu hlavní soustavy ploch nespojitosti

T0

-

pevnost neporušené horniny v tahu

Schodovitá smyková plocha

Literatura:

W.S. Dershowitz, H.H. Einstein - Characterizing rock joint geometry with joint system models Journal Rock Mechanics and Rock Engineering, Springer Wien ISSN 0723-2632 , Issue Volume 21, Number 1 / January, 1988 Pages 21-51.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.