Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Metoda Véase-Soucheho

Výchozím vztahem metody je rovnice udávající velikost kritické síly Ncr v závislosti na délce mikropiloty lp (viz literaturu [1]):

kde:

lp

-

efektivní délka mikropiloty (volná délka mikropiloty + 1/2 délky kořene)

EI

-

ohybová tuhost dříku mikropiloty

Er

-

reakce zeminy ve vodorovném směru

m

-

počet půlvln ohybové čáry po délce mikropiloty

Kritická síla Ncr se hledá jako minimum funkce (1). Toho je dosaženo pro délku půlvlny

Z rovnice (2) vyplývá vztah pro počet půlvln m:

Dále se zavádí bezrozměrná veličina ω, která je dána poměrem

kde:

lv

-

délka mikropiloty nad terénem

a další bezrozměrná veličina daná výrazem

Vztahy mezi veličinami (3), (4) a (5) jsou popsány pomocí grafů publikovaných v článku [2]. Z těchto grafů jsou pro dané hodnoty veličin ω a m stanoveny hodnoty veličiny (5) a zní je vypočtena hodnota kritické síly Ncr.

Literatura:

[1] Timoshenko, S. P.: Theory of Elastic Stability, New York, 1936

[2] Véase, Souche: Étude du fla,berment de pieux partiellernent immergés dans offrant latéralement une réaction élastique pure, Annales de I’ITBTP, No. 423, Sene Soils et Foundations, 187, mars - avril 1984, str. 38 - 60 (ve francouštině)

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.