0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Metoda Véase-Soucheho

Výchozím vztahem metody je rovnice udávající velikost kritické síly Ncr v závislosti na délce mikropiloty lp (viz literaturu [1]):

kde:

lp

-

efektivní délka mikropiloty (volná délka mikropiloty + 1/2 délky kořene)

EI

-

ohybová tuhost dříku mikropiloty

Er

-

reakce zeminy ve vodorovném směru

m

-

počet půlvln ohybové čáry po délce mikropiloty

Kritická síla Ncr se hledá jako minimum funkce (1). Toho je dosaženo pro délku půlvlny

Z rovnice (2) vyplývá vztah pro počet půlvln m:

Dále se zavádí bezrozměrná veličina ω, která je dána poměrem

kde:

lv

-

délka mikropiloty nad terénem

a další bezrozměrná veličina daná výrazem

Vztahy mezi veličinami (3), (4) a (5) jsou popsány pomocí grafů publikovaných v článku [2]. Z těchto grafů jsou pro dané hodnoty veličin ω a m stanoveny hodnoty veličiny (5) a zní je vypočtena hodnota kritické síly Ncr.

Literatura:

[1] Timoshenko, S. P.: Theory of Elastic Stability, New York, 1936

[2] Véase, Souche: Étude du fla,berment de pieux partiellernent immergés dans offrant latéralement une réaction élastique pure, Annales de I’ITBTP, No. 423, Sene Soils et Foundations, 187, mars - avril 1984, str. 38 - 60 (ve francouštině)

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.