0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

NF P94-261 (PMT)

Toto řešení pro soudržné i nesoudržné zeminy vychází z francouzské normy NF P94-261. Únosnost základové půdy je dána vztahem:

Při určování únosnosti zeminy tímto způsobem je doporučeno použít stupeň bezpečnosti FS = 3.

kde:

Rd

-

únosnost zeminy v základové spáře

p*le

-

reprezentativní hodnota Ménardova mezního tlaku

kp

-

součinitel únosnosti

iδ

-

součinitel vlivu šikmosti zatížení

ig

-

součinitel vlivu skloněného terénu

Reprezentativní hodnota Ménardova mezního tlaku ple* je určena jako geometrický průměr hodnot Ménardova mezního tlaku zeminy od základové spáry do hloubky hr pod základovou spárou.

Hloubka hr je určena v závislosti na typu zatížení (návrhové/užitné), geometrii základu a excentricitě zatížení následovně:

návrhové z.

užitné z.

Pás

Kruh

Patka

Součinitel únosnosti kp závisí na typu zeminy, geometrii základu (poměr L/B) a také na tzv. ekvivalentní hloubce založení De.

Ekvivalentní hloubka založení De je určena následovně:

Neboli:

Hodnoty pLM,i pro určení ekvivalentní hloubky založení De jsou měřeny od úrovně terénu po základovou spáru.

Pokud platí De/B < 2 :

Stanovení Kp pro základový pás, kruhovou či čtvercovou patku:

Stanovení Kp pro základovou patku s poměrem stran L/B:

Koeficienty a, b, c, kp0 a kpmax pro jednotlivé typy zemin jsou uvedeny v následující tabulce:

Soil category

Variation curve of the bearing factor

Expression of kp

a

b

c

kp0 (De/B=0)

kpmax

Clays & silts

Strip footing (B/L = 0)

Q1

0,20

0,02

1,30

0,80

1,022

Square footing (B/L = 1)

Q2

0,30

0,02

1,50

0,80

1,123

Sand & gravels

Strip footing (B/L = 0)

Q3

0,3

0,05

2,00

1,00

1,393

Square footing (B/L = 1)

Q4

0,22

0,18

5,00

1,00

1,580

Chalk

Strip footing (B/L = 0)

Q5

0,28

0,22

2,80

0,80

1,517

Square footing (B/L = 1)

Q6

0,35

0,31

3,00

0,80

1,768

Marls Calcareous...

Strip footing (B/L = 0)

Q7

0,20

0,20

3,00

0,80

1,399

Square footing (B/L = 1)

Q8

0,20

0,30

3,00

0,80

1,598

Koeficient vlivu šikmosti zatížení iδ je určen následovně:

Pro δd < π/4:

Pro δd ≥ π/4:

Literatura:

NF P94-261

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.