0

GEO5 software

Stabilitní úlohy

Stabilita zeminových svahů

Stabilitu obecně zadaného svahu tvořeného zeminami či poloskalními horninami lze řešit analyticky v programu Stabilita svahu. Program umožňuje nalézt nejhorší kruhovou či polygonální smykovou plochu, řeší specifické typy podzemní vody a umí pracovat se stabilizačními prvky jako jsou např. kotvy, hřebíky, výztuhy nebo piloty.

Stabilizační piloty lze posoudit z hlediska deformací a únosnosti v programu Stabilizační pilota.

GEO5 software - Stabilita svahu, sesuv zeminy

Stabilita skalních svahů

Pro řešení stability skalních svahů na rovinné či polygonální smykové ploše je určen program Skalní svah, kde je možné řešit i horninový klín zadaný pomocí Lambertovy projekce.

GEO5 software - Stabilita skalního svahu - zemní klín

Stabilita uměle vytvořených svahů

Svahy vyztužené geotextiliemi lze řešit v programu Vyztužené náspy. Kromě globální stability umožňuje program provést i všechna ostatní potřebná posouzení jako např. vnitřní stabilitu, posunutí po výztuze, překlopení, posunutí nebo únosnost podloží.

Pro svahy zajištěné hřebíky a stříkaným betonem nebo ocelovými sítěmi je určen program Hřebíkovaný svah. Kromě celkové stability lze posoudit vnitřní stabilitu hřebů a provést výpočet vyztuženého betonového krytu nebo krycích ocelových sítí.

GEO5 software - Stabilita uměle vytvořených svahů

Výpočty pomocí metody konečných prvků

Podzemní vodu v programu Stabilita svahu lze vypočítat pomocí numerického výpočtu proudění, který je proveden v rozšiřujícím modulu Stabilita svahu – Proudění. Proudění lze uvažovat ustálené i neustálené.

Stabilitu libovolného svahu lze také řešit numericky pomocí programu MKP. Tento výpočet využívá postupnou redukci M-C pevnostních charakteristik (ϕ, c) a lze ho spustit v libovolné fázi úlohy. I zde lze řešit rozšířený výpočet proudění podzemní vody pomocí rozšiřujícího modulu MKP Proudění.

GEO5 software - MKP analýza proudění podzemní vody

GEO5 šetří Váš čas!

Více názorů

Vyzkoušejte si práci s programy GEO5

Aktivujte si zdarma 14denní zkušební verzi bez výpočetních omezení.