Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Kotvy

Rám "Kotvy" obsahuje tabulku se seznamem zadaných kotev. Přidání kotev se provádí v dialogovém okně "Nová kotva".

Zadané kotvy lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.  Program používá následný souřadný systém.

Při zadání lze hlavu kotvy automaticky chytat na terén, libovolné rozhraní nebo na otvor (ostění tunelu). Hlava kotvy se v tomto případě automaticky umístí do průsečíku přímky, která je určena zadanými body kotvy a zvolenou linií. Kotvu lze také zadat absolutními souřadnicemi.

Kotvy jsou modelovány pomocí elastického tyčového prvku s konstantní normálovou tuhostí. Porušení kotevního prvku je dáno zadáním maximální síly. Kotva je uchycena do zeminy ve dvou bodech - na počátku a na konci. Po délce kotvy není působení mezi zeminou a výztužným prvkem uvažováno.

Kotevní prvky jsou definovány počátkem a koncem prvku a jeho tuhostí. Zachycení koncových bodů do sítě konečných prvků provádí program automaticky, takže kotva může být zadána kamkoliv do konstrukce.

Pro snadné zadání lze kotvu "chytat" na terén, jednotlivá rozhraní, nosníky, nebo lze zadat  souřadnice počátku kotvy numericky.

Tuhost kotvy je definována modulem pružnosti a plochou kotvy. Program umožňuje zadat také průměr kotvy - plocha se pak dopočítává automaticky. Při výpočtu stability svahu se s tuhostí kotvy nepočítá.

Dalším důležitým vstupním údajem u kotvy jsou předpínací síla a síla na mezi přetržení kotvy. U nepředpjatých kotev se zadá předpínací síla rovna nule. Nechceme-li uvažovat možnost přetržení výztužného prvku, zadáme dostatečně velkou velikost síly na mezi přetržení.

Kotva standardně nepůsobí v tlaku - při tlakovém namáhání je z výpočtu dočasně vyřazena. Pokud během výpočtu přejde do tahu (vlivem změny zatížení, geometrie, apod.) je opět aktivována. Program umožňuje kotvu v tlaku uvažovat, ale pro prvky namáhané tlakem doporučujeme zadávat prvek jako rozpěru.

Kotva se ve výpočtu deformuje. V důsledku deformace kotvy a okolního masivu pak může dojít k poklesu zadané předpínací síly v kotvě. Chceme-li tedy dosáhnout konkrétní předpínací síly je nutné buď kotvu v další fázi na tuto sílu dopnout, nebo zadat dostatečně větší předpínací sílu (výsledná síla v kotvě po provedení výpočtu se zobrazuje u hlavy kotvy pod zadanou předpínací silou).

V dalších fázích budování nelze parametry kotvy měnit, lze ji pouze dopnout na novou předpínací sílu, popřípadě úplně odstranit z konstrukce.

Při výpočtu s předpjatými kotvami může dojít k zplastizování zeminy v okolí hlavy, resp. kořene kotvy - v tomto případě je nutné provést úpravy modelu v okolí kotvy.

Zadání kotvy

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.