0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vliv zemětřesení podle čínské normy NB 35047-2015

Vliv zemětřesení se ve výpočtu stability zohledňuje zavedením vodorovných nebo svislých sil, které působí na jednotlivé bloky. Velikosti těchto sil se vypočítávají přenásobením tíhy bloku koeficienty, zavedené zemětřesné síly jsou tak přímo úměrné tíze bloků. Koeficienty jsou závislé na poloze těžiště bloku, proto má každý blok jinou hodnotu koeficientu. Vodorovná síla od zemětřesení směřuje vždy ven ze svahu, svislá síla může směřovat vzhůru i dolů, směr je určen jejím znaménkem.

Vodorovná síla zemětřesení Ehs je dána vztahem:

a svislá síla zemětřesení Evs je dána vztahem:

kde:

Ci

-

seismický součinitel důležitosti (importance coefficient)

Cz

-

komplexní součinitel vlivu (comprehensive influence factor)

C0

-

koeficient střetu (meeting coefficient)

Kh

-

faktor vodorovné akcelerace

Kv

-

faktor svislé akcelerace

Gs

-

tíha bloku

αi

-

součinitel rozdělení dynamických účinků po výšce tělesa sesuvu

Pro stanovení součinitele αi lze uvažovat dva tvary průběhu po výšce: lichoběžníkový (inverted trapezoid) a polygonální. Způsob stanovení hodnoty součinitele αi pro jednotlivé bloky je znázorněn na obrázku.

Stanovení součinitele rozdělení dynamických účinků αi

Body B a T určují výšku H pro rozsah průběhu součinitele αi. Bod B je nejnižším bodem terénu nad smykovou plochou a bod T je nejvyšším bodem terénu nad smykovou plochou. Gi jsou těžiště jednotlivých bloků, a Eih, Eiv jsou síly modelující vodorovné a svislé působení zemětřesení.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.