0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Posouzení kruhového železobetonového průřezu

Program posuzuje železobetonovou pilotu metodou mezního přetvoření (čl. 17.2). Maximální poměrné přetvoření betonu v tlaku je 0,0035. Dále program kontroluje stupně vyztužení podle vztahu:

  • Sloup - kontrola pro převládající tlak (čl. 17.3.5.3)

  • Nosník - kontrola pro převládající ohyb (čl. 17.3.5.2)

ρmin z tabulky 17.3.

kde:

Dp

-

průměr piloty

As

-

plocha výztuže

Interakční diagram N-M

Využití průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se určí jako podíl délek úseček |0L| / |0R|. Kde L je zatížení a R je únosnost při zachování excentricity.

Posouzení smyku

Nejprve program spočte smykovou únosnost betonu VRd1. Vzorce jsou z čl. 17.4.2.2 - Model I, ve kterém je za šířku průřezu (bw=b) a za efektivní výšku (d) dosazeno podle volby Smyk kruhových pilot.

kde

Pokud je překročena únosnost betonu, je zkontrolována maximální dovolená posouvající sílu VRd2 a únosnost průřezu se smykovou výztuží VRd3 (čl. 17.4.2.2):

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.