0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Negativní plášťové tření

Negativní plášťové tření je jev, který vzniká vlivem sednutí zeminy v okolí piloty. Zemina, která se kolem piloty sesedá, má snahu pilotu zatahovat směrem dolů a tím snižuje její únosnost při daném zatlačení piloty. V extrémním případě může negativní plášťové tření zcela eliminovat vliv únosnosti pláště a pilota je pak podpírána pouze pružným podložím pod patou.

Výpočet negativního plášťového tření Fs,nk,rep je dán vztahem:

kde:

Op

-

obvod piloty

n

-

počet vrstev v oblasti negativního plášťového tření

hi

-

hloubka i-té vrstvy

K0,i,rep

-

reprezentativní hodnota součinitele zemního tlaku v klidu

δi,rep

-

tření mezi zeminou a pilotou v i-té vrstvě

φi,rep

-

representativní hodnota úhlu vnitřního tření zeminy v i-té vrstvě

σv,i-1,rep

-

svislé napětí v zemině ve vrstvě i - 1

σv,1,rep

-

svislé napětí v zemině v i-té vrstvě

pi,a,rep

-

přitížení v i-té vrstvě

Δσi,v,w,rep

-

změna svislého napětí σv v i-té vrstvě

přičemž vždy platí že:

Pokud je zadaná kluzná vrstva, je hodnota negativního plášťového tření Fs,nk,rep dána rovnicí:

kde:

Op

-

obvod piloty

hi

-

hloubka i-té vrstvy

ci,rep

-

representativní soudržnost kluzné vrstvy

- pro asfalt 10*103 N/m2

- pro bentonit 20*103 N/m2

- pro syntetický materiál 50*103 N/m2

Hodnotu representativní soudržnosti kluzné vrstvy může zadat uživatel i vlastní.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.