Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Posouzení obdélníkového průřezu z prostého betonu

Průřez je obdélníkový, namáhaný ohybovým momentem M*, normálovou sílou N* (působí v těžišti průřezu) a posouvající silou V*. Smyková únosnost je počítána podle vzorce:

kde:

pro průřezy s výškou menší než 200mm

pro průřezy s výškou větší než 400mm

mezilehlé hodnoty jsou interpolovány.

fc' je omezeno hodnotou 50MPa.

Únosnost průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se vypočte podle následujících vztahů podle excentricity normálové síly e:

kde Nn je určena jako větší z hodnot podle následujících vztahů:

pro fc' < 55MPa je α1 = 0.85

pro beton s vyšší pevností je

Interakční diagram N-M

Využití průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se určí jako podíl délek úseček |0L| / |0R1| nebo |1L| / |1R2|. Kde L je zatížení, R1 je únosnost při zachování excentricity a R2 je únosnost při zachování normálové síly.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.